Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 236, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Мнение (2) С полумерки няма да стане, трябват драконовски забрани

С полумерки няма да стане, трябват драконовски забрани

С полумерки няма да стане, трябват драконовски забрани

По конституция премиерът е отговорен за здравето и живота на нацията. Какво чака Борисов?

Валерия Велева

Ковид-цунамито ни връх­лита. И не под­бира. Гър­ция, Италия Фран­ция и Авс­т­рия наложиха вечерен час. Гер­мания зат­вори теат­рите, оперите, кон­цер­т­ните зали, кината, баровете и дис­котеките. Заведенията пред­лагат храна само за вкъщи. Бел­гия зат­вори кафенетата, баровете и рес­торан­тите, заб­ранена е продаж­бата на алкохол след 20:00 часа. Улиците на Европа по мрък­нало опус­тяват.

У нас властта реши, че рес­торан­тите могат да работят до 23.30 часа, но затова пък училищата минават на онлайн-обучение!

Що за логика е това? Баровете отворени – училищата не!

Пренеб­рег­ваме знанието и бъдещето на нацията, заради интересите на шепа биз­нес­мени, които не спират с претен­циите и исканията си към управ­ляващите.

Ново зат­варяне ще изкара хората на улицата”, обясни страховете на властта здрав­ният минис­тър проф. Кос­тадин Ангелов. Това е несериозно! Отс­тъп­ление пред истин­с­ката опас­ност!

Власт на колене! От страх!

Колко хора ще излязат на улицата? Кои? Кол­цина са на протес­тите днес? Може ли да се протес­тира срещу запаз­ването на живота? Улицата ли трябва да води правител­с­т­вото при взимането на национално отговорни решения? Или сериоз­ният, екс­пер­тен, задъл­бочен пог­лед на ситуацията в ней­ното раз­витие? Това ли са страховете на властта или прог­нозата, че ще стиг­нем до 200 смър­тни случая на ден, а в София — хиляди до януари! Тогава ще стане страшно! Тогава и да зат­ворят — ще е късно!

Орбан не се поколеба да въведе национална каран­тина един ден преди решаващия мач Унгария — Ислан­дия. И зат­вори новия стадион при продадени 14 000 билета! Това е национален лидер! Ама, феновете щели да са недоволни. „Не може да си поз­волим дори часове да чакаме, когато става въп­рос за живота и здравето на хората”, беше отговорът на Орбан и никой не му противоречи.

А у нас правител­с­т­вото кляка пред рес­торан­тьорите. При това показателите на Бъл­гария и Унгария по ковид-пандемията са почти иден­тични. На 10 ноем­ври нап­ример в Унгария е имало 5000 заразени и 100 починали при 10 милиона население — в процен­тно съот­ношение дан­ните са съиз­мерими с нашите. Но Унгария е трета по бол­ници в Европа и закупи 145 000 рес­пиратори.

А ние? Умираме в линей­ките. Пър­вата ковид-болница у нас “Свети Мина“ в Плов­див няма НИТО ЕДИН рес­пиратор! А трябва да се раз­к­рият 120 легла, които да поемат средно-тежките случаи! Как? Прах в очите!

Ясно е, че за да се спре въл­ната, са нужни са шокови мерки. И европейс­ките лидери ги налагат! Без да се страхуват колко ще излязат на улицата.

Затова — да не мис­лим за рес­торан­тите! Да мис­лим за лекарите, за учителите, защото скоро няма да има нито кой да лекува, нито кой да преподава на децата дори и онлайн.

Всеки ден ситуацията се влошава — док­тори умират на първа линия, сес­т­рите ги няма, лекар­с­т­вата лип­с­ват.

Хората се презапасяват като за война. И кол­кото повече им се казва: „не правете това”, тол­кова повече те го правят. Защото не вяр­ват. Защото страхът е на власт. Защото паниката води съз­нанието, а чув­с­т­вото за несигур­ност е замес­тило разума. Недоверието към инс­титуциите е огромно. Те си го зас­лужиха. Пропиляха ценно време. Оттам неп­рекъс­нато идват раз­нопосочни сиг­нали: с маски – не, без маски; с антибиотици — не, с чай­чета; ковид е гадост — не, ковид е като счупен крак; едни ученици онлайн — други присъс­т­вено; за тес­товете да не говорим.

В общес­т­вото има усещане за без­помощ­ност, за катас­т­рофал­ност, за изпус­ната по нанадол­нището кола. В бол­ниците е мор, въп­реки неис­товите усилия на пер­сонала да се справи със ситуацията, която все повече наподобява като на война. Сис­темата е пред колапс.

И в същото време – моловете пълни, заведенията отворени.

Кой може да раз­чита на отговор­ност за това, че бол­ните се каран­тинират наис­тина? Кметът на Кресна призна: Заразени с ковид и кон­так­тни обикалят магазините и кафенетата. Мнозина ходят с тем­пература на работа, за да не я загубят и се правят на здрави. Нима РЗИ може да провери всички?

Ситуацията е ужасяваща. И ще става по-зле. Няма ред. Няма кон­т­рол.

Във Фран­ция след 20.00 часа не можеш да припариш навън от дома си, ако не си уведомил с СМС влас­тите или не си попъл­нил дек­ларация за причините, които налагат излизането.

Заразата трябва да се овладее с драконов­ски мерки. По кон­с­титуция премиерът е отговорен за здравето и живота на нацията.

Какво чака Борисов?

Чер­ните чували? Когато пред очите ни ще се изпъл­нява ужас­ната прокоба на проф. Мутаф­чийски – яко ще се мре и няма да можем да си помог­нем. Тогава вече и рес­торан­тите ще останат празни!

И трагедията ще е национална!

България

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Правителството обсъжда ответни мерки за Шенген

Възраженията на Нидерландия са свързани с отпадналия през 2019 г. мониторинг, съобщи вътрешният министър

Правител­с­т­вото ще има готов­ност да р…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие

Loading...