Живеем в приказка, разказвана от луд човек.

Премахнете зелено-червените коридори – изнервят всички и създават нелепи ситуациия

Навън се играе някакво ново пред­с­тав­ление на „Улицата“, в което като сценарист изг­лежда да е прив­лечен и Камен Донев.

Събота, 15 ч., студено. Пред квар­тал­ния супер­мар­кет са зас­танали три майки с три дечица. Не може да влязат, има коридор. Трябва да чакат още час и половина. Раз­берете ме… – провиква се едната майка към касиер­ката. Която отговаря: Ама и вие ме раз­берете… И така десет минути – говорят си с еднакви думи на раз­лични езици. Като ще е пиеса на абсурда, да е. Заемам се с ролята на реч­ник между двете, тя ми е присъдена по силата на случай­ността, че по въз­раст съм точно на ръба между двата коридора. Питам едната майка какво е решила да пазарува. Тя казва. Влизам, купувам, предавам. Касиер­ката ме гледа изоб­личаващо. Чела съм мер­ките, викам, не е заб­ранено. Ама не било логично.

Логично?!

Нищо логично няма в измис­лицата за коридорите. Наричат ги зелени за едни, но те по-скоро са чер­вени за други. Да не ви раз­каз­вам какъв обмен на рецепти се случва пред аптеките. Там е още по-абсурдно, особено в по-малките градове в квар­тал­ните аптеки, където хората се поз­нават и за всяка по-млада жена е немис­лимо да влезе, за да си купи там­пони, докато въз­рас­т­ният й съсед държи рецепта за лекар­с­тво за кръвно и трябва да чака своя коридор.

Коридорите за пазаруване биха имали някакъв смисъл един­с­т­вено при пълно зат­варяне. Така както нап­ролет го нап­равиха в Канада. Но да приложиш мяр­ката „коридори“ при липса на зат­варяне е не просто без­полезно, то е вредно. Защото не решава никакъв проб­лем при обс­тановка, в която кафенетата са пълни, дис­котеките работят до половин час преди полунощ, децата не ходят на училище, но играят фут­бол на всяко прос­т­ран­с­тво, на което е въз­можно да се рита топка и всички си носят мас­ките като ком­п­реси при ангина. Ако това се беше случило в някоя друга дър­жава – ком­бинацията от пълна слободия и строго съб­людавани коридори – щеше да има протести. Ние не протес­тираме. Ние изпус­каме нап­режението през подиг­равки. Като тази нап­ример, взета от социал­ната мрежа, съжалявам, че не знам кой е авторът:

Мер­ките нак­ратко:

Мас­ките от полунощ са задъл­жителни за деви, везни и водолей, както и за шофьори на “Волво”, с изк­лючение на тези, които носят зелени чорапи.

Това важи за часовете 18.00 до 21.30 с изк­лючение на хората с “Ауди” и регис­т­рация завър­ш­ваща на 17.

Ако къщата ви е в жълт цвят – нямате право да излизате, освен ако не се намира от дяс­ната страна на улицата. Тази заб­рана отпада, ако има пар­кинг отп­ред. Ако има повече пар­коместа, заб­раната отпада, освен ако мяс­тото за пар­киране не е пред­видено за инвалиди.

Жените имат право да напус­кат домовете си само ако са омъжени и в дел­нични дни, ако нямат деца. А ако имат такива – поне две от един и същи пол и раз­ликата в годините на децата не е повече от две години.

Това правило не засяга деца между 4 и 10 год.

Това беше пър­вата част на взетите мерки.

За да не се обър­кате – втората част със заб­раните и препоръките ще излъчим след праз­ниците през след­ващите два дни.

Горес­поменатото важи за хора между 18 и 60– годишна въз­раст, с ръст от 1.60 до 1.75.

В противен случай важи точно обрат­ното, освен ако не сте руси.”

Нещо да не е станало ясно? Но недейте да запаметявате тези мерки, докато ги научите, вече ще е излязла нова заповед с други мерки.

Напос­ледък по въп­росите за пан­демията взеха да се изказ­ват не само вирусолозите, но и психолозите. Сетихме се, че в подобни времена трябва да мис­лим как да опазим тялото, но да не е за сметка на душата. Няма много смисъл от това да изгазим от тази чума оцелели, но психясали. Някои вече са. Гледам ги на екрана и си преговарям сим­п­томите на злокачес­т­вения нар­цисизъм. Обсебеност от себе си, въз­пол­з­ване от другите за пос­тигането на соб­с­т­вени цели, гняв в отговор на най-малката критика, фан­тазии за успех, преувеличаване на соб­с­т­веното значение, изис­к­ване за пос­тоянно внимание, силно чув­с­тво на рев­ност, проб­леми с под­дър­жането на здрави взаимоот­ношения, обид­чивост, липса на емпатия и пренеб­режение към чув­с­т­вата на другите, демон­с­т­риране на лип­с­ваща емоционал­ност. Мдаа, сериозна болест, не минава без лекар­с­тва. Чета и за гранич­ното лич­нос­тно раз­с­т­ройс­тво. Страдащите от него са понякога и опасни, защото изпит­ват неудър­жимо желание да шофират, а шофирането им е без­раз­съдно. За тази диаг­ноза не е написано много, но на анг­лийски се намира доста, там го пише това за wrеckless driving. Пък ние му викаме пиар.

Но тъй като си говорим за коридорите, нека да го кажем въз­можно най-ясно: Зелените пазар­ски коридори не решават никакъв проб­лем, те не са грижа, а имитация на грижа за въз­рас­т­ните хора. Те само изнер­вят хората и продавачите, съз­дават нелепи ситуации, губят времето на всички. Те трябва да бъдат премах­нати. Незабавно. Без излишни обсъж­дания и прес­т­руван­ски аргументи.

Веселина Сед­лар­ска

Клуб „Z“