Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Мнение (2) Кристиан Вигенин: Остана горчив вкус, България като че ли се оказа под натиск, вместо Северна Македония

Кристиан Вигенин: Остана горчив вкус, България като че ли се оказа под натиск, вместо Северна Македония

Кристиан Вигенин: Остана горчив вкус, България като че ли се оказа под натиск, вместо Северна Македония

Дър­жавата ни не може да не защити своя интерес в отношенията с нашите съседи и позициите си в рам­ките на ЕС, заяви депутатът от БСП и зам.-председател на НС

Съжалявам, че се стига до тази ситуация, но Бъл­гария не може да не защити своя интерес в отношенията с нашите съседи и позициите си в рам­ките на ЕС. Позицията на Бъл­гария относно Репуб­лика Северна Македония не е изненада, според депутата от БСП и зам.-председател на Народ­ното съб­рание Крис­тиан Вигенин. — Видимо няма нап­редък по изпъл­нението на Договора за приятел­с­тво, доб­росъсед­с­тво и сът­руд­ничес­тво с Репуб­лика Северна Македония“, посочи екс­пер­тът по меж­дународни отношения за дър­жав­ната телевизия: „Съжалявам, че се стига до тази ситуация, но Бъл­гария не може да не защити своя интерес в отношенията с нашите съседи и позициите си в рам­ките на ЕС.“

Зам.-председателят на БСП по меж­дународ­ната дей­ност Крис­тиан Вигенин комен­тира пред БНТ решението на правител­с­т­вото за блокиране на Северна Македония за начало на преговори за член­с­тво в ЕС и заяви още: “Едното е въп­росът на неиз­пъл­нението на Договора — не беше дос­татъчно добре артикулиран нито в страната, нито при нашите пар­т­ньори. Още в предиш­ните месеци, през пролетта, дадохме съг­ласие за начало на преговорите, а сега, в този период, пропус­нахме да обяс­ним, че нап­редък в преговорите няма. Вторият елемент — недос­татъчно ясно виж­дане има от страна на правител­с­тво как оттук нататък ще комуникират това решение на бъл­гар­с­ката дър­жава — и при нашите съседи, и при нашите пар­т­ньори, тъй като се съз­дава впечат­лението, че Бъл­гария блокира процеса на раз­ширяване на ЕС.“

Вигенин анализира половин­чатия опит за решение на казуса: “От една страна — да, ние отс­тояваме нашата позиция, но всичко съпът­с­т­ващо това решение, ни се струва, че не е дос­татъчно добре обмис­лено. Затова са нужни спешни мерки, които се надявам да чуем тази сед­мица в пар­ламента.“

По думите му твърде много се е раз­читало на това Бъл­гария внезапно да успее да обясни проб­лема ни с Репуб­лика Северна Македония. В същото време от Репуб­лика Северна Македония са били активни в обяс­нението на тях­ната позиция по въп­роса — като така са се опитали да пос­тавят нас в ъгъла, вместо обрат­ното — Бъл­гария, като страна член на ЕС, да раз­чита не само чисто фор­мално като част от ЕС, но и като пар­т­ньор на другите страни членки в ЕС.

“Остана гор­чив вкус от това, че Бъл­гария като че ли се оказа под натиск, вместо Репуб­лика Северна Македония. Това са преодолими въп­роси, пропус­натото време не може да бъде навак­сано, но трябва да бъдем по-активни в комуникацията“, смята Вигенин.

Той акцен­тира върху едно от исканията на нашата страна, останало неудов­лет­ворено от страна на Гер­ман­с­кото пред­седател­с­тво — трябва да се нас­тоява да бъде изрично под­чер­тано, че в процеса на преговорите ще се изпол­зва цялото име Репуб­лика Северна Македония, тъй като геог­раф­с­ката област Северна Македония включва и бъл­гар­с­ката част от нея, от което може да се получи обър­к­ване.

“Нашата позиция е била в под­к­репа на процеса — ние под­к­репихме ратификацията, под­к­репихме преговор­ната рамка. В същото време считаме, че и бъл­гар­с­кото правител­с­тво в тези три години след под­пис­ването нап­рави пропуски и не се въз­пол­зва от благоп­рият­ната атмос­фера, която в началото беше съз­дадена“, припомни още Вигенин. Той даде за пример как в договора е било записано, че ще се утвър­дят икономичес­ките връзки, а не е било нап­равено нищо в тази посока.

“Бъл­гария искаше да се даде много ясен знак към региона, но когато даваш знак към региона, той също трябва да покаже готов­ност да нап­рави своите ком­п­ромиси. Ние не искаме нищо повече от това да бъдат приз­нати фак­тите и реал­нос­тите“, комен­тира още Вигенин.

Според Крис­тиан Вигенин минис­търът на вън­ш­ните работи би тряб­вало да обясни, че чрез този ход по отношение на Репуб­лика Северна Македония, Бъл­гария не иска да бъде блокирана и Албания. “Важно е да обяс­ним, че Бъл­гария категорично продъл­жава да под­к­репя европейс­ката интег­рация — и на региона, и на Репуб­лика Северна Македония. И да не ни се вменява вината, че ако не нап­равим ком­п­ромис с нашите национални интереси, ние ще отворим региона за влияние на други глобални играчи. Ние сме разумна дър­жава“, под­черта Крис­тиан Вигенин.

“Тук не е въп­рос за политическо заиг­раване, а на същес­т­вени интереси на страната. Нека да бъдат добри пар­т­ньори и на Бъл­гария, за да пос­тиг­нем ком­п­ромис­ните решения. А те не са сложни“, категоричен е Крис­тиан Вигенин.

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...