Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пон01032021

Брой 41, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Мнение (2) Хората по света вече не искат да бъдат управлявани от Америка

Хората по света вече не искат да бъдат управлявани от Америка

Хората по света вече не искат да бъдат управлявани от Америка

Доверието към САЩ и одобрението към това, което те правят, е рухнало  в страни, възприемани като техни съюзници

Проф. Васил Проданов

От „Клуб 24 май”

(заг­лавието е на ЗЕМЯ)

Днес въоръжени тълпи атакуваха Капитолия – Меката на светов­ната либерална демок­рация, някогаш­ния „край на историята“ – най-висшето въз­можно със­тояние на раз­витието на света, „свет­лото бъдеще на останалото човечес­тво“, меч­таещо като Тодор Колев „как да ги стиг­нем американ­ците“.

По медиите съоб­щенията за станалото звучаха като аналог на събитията през 1789 г., когато тъл­пите атакуват Бас­тилията и дават начало на Френ­с­ката революция и на ноем­в­рийс­ката нощ през 1917 г., когато е напад­нат Зим­ния дворец и започва Октом­в­рийс­ката революция. И това не е случайно – социал­ното неравен­с­тво и класовото раз­деление по време на Френ­с­ката революция във Фран­ция и на Октом­в­рийс­ката революция в Русия не е по-голямо от това днес в САЩ, където 

трима олигарси притежават повече богат­с­тво, откол­кото 50 % от всички американци.

Нищо, че на онова тогава са му викали „монар­хия“, а сега го наричат „демок­рация“. И едното, и другото са капитализъм, макар и на раз­лични стадии на раз­витие.

Раз­бира се, днес живеем не в 1789 и 1917 г., независимо че основ­ната логика на раз­витие на капитализма е същата, но раз­лич­ното е, че дър­жавата раз­полага с много повече инс­т­рументи и с много по-бързи комуникации, за да се справи с нападателите.  Американ­ска революция няма да се със­тои днес, както Френ­с­ката или Октом­в­рийс­ката, но фак­тът си остава. Социал­ните неравен­с­тва и противоречия не са по-малки. Затова и хиляди американци са готови да стрелят като нападателите на Зим­ния дворец и да слагат ешафоди, като нападателите на Бас­тилията. Америка се тресе, а с нея и останалият свят, който  в нарас­т­ваща степен не иска САЩ да го управ­лява, да му дава ум и разум какво е „демок­рация“, да го сан­к­ционира с икономически и политически заб­рани, с бомби и дронове и да му нарежда какво да прави.

Преди 1989 г. у нас беше популярна фразата, че „друж­бата със СССР е като слън­цето и въз­духа за всяко живо същес­тво“. Перес­т­роеч­ният раз­пад на СССР и зап­ращането на Бъл­гария в друга геополитическа орбита бързо доведоха до това, че бивши съвет­ски въз­питаници и пол­з­вачи на връз­ките със СССР станаха ярос­тни русофоби и превър­наха „друж­бата с Америка като слън­цето и въз­духа за всяко живо същес­тво“.

В Бъл­гария и по света шес­т­ваше най-мощната пропаган­дна машина в историята – Холивуд.

Броят на американ­с­ките филми по бъл­гар­ски телевизионни канали за 30 години е поне 100 пъти по-голям откол­кото съвет­с­ките до 1989 г. У нас премиерът пос­лушно заговори как трябва да се слушат „големите начал­ници“. И така бе не само у нас, а в цяла Източна Европа и голямата част от останалия свят.

Задачата бе да се наложи така нар. мека сила и да се завоюва световно общес­т­вено мнение, пос­лушно на глобал­ния капитал под американ­ско гос­под­с­тво. Да се наложи масово неолиберално идеологическо съз­нание, гледащо въз­тор­жено в Америка като „края на историята“, към който всички хора трябва да се стремят. Нап­лодиха се и у нас купища евроат­лан­тици, взеха около 2 милиарда долара за 31 години от американ­ски струк­тури, за да съз­дават идеологически обработ­ващи политиците и масовото съз­нание НПО-та,  да изпол­з­ват медии  и всякакви други въз­можни идеологически апарати, които да обос­новават кой ще управ­лява света през XXI век и да заявяват, че трябва да гледаме какво става във Вашин­г­тон и да правим същото.

Е, във Вашин­г­тон въоръжени тълпи напад­наха Капитолия. Не искат онези там да ги управ­ляват. А останалият свят трябва ли да иска те да го управ­ляват, изпол­з­вайки идеологически меката сила на НПО-та, медии и Холивуд или твър­дата сила на бомби, дронове и всякакви други супер­нови оръжия?

Извес­тна е фразата „Sic transit gloria mundi“ (Така отминава светов­ната слава). Светов­ната неолиберална, атлан­тическа и американоидно-глобалистка слава за около три десетилетия оттече в канализацията на историята. Както каз­ваше още древ­ног­ръц­кият философ Херак­лит,  „Всичко тече, всичко се променя“.

За раз­лика от времето на Херак­лит обаче днес всичко тече, всичко се променя с хиляди пъти по-голяма скорост. Така се оттече за около три десетилетия в миналото готов­ността на стотици милиони хора по света да се под­чинят на светов­ния „голям начал­ник“. Някои може да страдат от така нар. Сток­хол­м­ски син­д­ром и да искат това управ­ление, но светът не го иска и това го казва не кой да е, а американ­с­ките социологически аген­ции.

Нас­коро бе пуб­ликувано проуч­ване на аген­ция „Галъп“ на доверието към САЩ в 29 раз­лични страни в света. Това е най-старата организация за емпирични социологически изс­лед­вания в света, която установи  рязък спад на това доверие от 2017 г. насам към опитите на САЩ да се изявяват като водещи света към по-добро бъдеще. Ако средно за всички тези страни през 2017 г. 22% от граж­даните са одоб­рявали САЩ,  днес това одоб­рение е пад­нало на 18%. При това доверието към САЩ и одоб­рението към това, което те правят, е рух­нало  в страни, въз­п­риемани като техни съюз­ници.

Най-типичен е примерът с Великоб­ритания –  само 15% гледат позитивно на САЩ, а 75% гледат с неодоб­рение към опитите им да се правят на лидери. В другата голяма западна сила – Гер­мания, водеща се за основен европейски съюз­ник на американ­ците, само 6% от граж­даните гледат с одоб­рение на САЩ, тол­кова кол­кото и в Иран, който е жес­токо прес­лед­ван от американ­ците. Ако едва 6% от гер­ман­ците одоб­ряват това, което правят САЩ, това означава, че така нар. евроат­лан­тическо един­с­тво е само фор­мална фасада.

Очевидно огром­ната част от гер­ман­ците затова и е готова да се противопос­тави на натиска на САЩ към тях­ната вън­шна политика и по-специално на опитите да бъдат принудени да се откажат от „Северен поток 2“. Парадок­сът е, че дори в Русия гледат с по-голямо одоб­рение на САЩ, откол­кото в Гер­мания – 89% от гер­ман­ците не одоб­ряват американ­с­кото лидер­с­тво в света, докато в Русия неодоб­рението е 71%. Кол­кото и странно да звучи, в Русия има повече американофили, откол­кото в Гер­мания и Великоб­ритания. Но и в останалите американ­ски „съюз­ници“ в Европа нещата не стоят добре за американ­ците – 78% от италиан­ците и нидер­лан­д­ците не одоб­ряват лидер­с­т­вото на САЩ. Същото е валидно за 75%  от фран­цузите, 80%  от бел­гий­ците, 76% от дат­чаните, 79%  от испан­ците.

Парадок­сал­ното е, че 

Албания е един­с­т­вената страна, в която процен­тът на одоб­ряващите САЩ е над половината от населението – 56%

от албан­ците гледат все още позитивно към тях. След това е Мав­риций с 50% одоб­рение. Ако имат сигурни съюз­ници някъде в света американ­ците, то това са албан­ците и живеещите на ост­ров Мав­риций. Нав­сякъде другаде повечето от хората не ги одоб­ряват и не ги искат. Само албан­ците и мав­рициан­ците искат да слушат и да се под­чиняват на „големия начал­ник“.

Подобни данни показа малко преди това проуч­ването в 13 дър­жави от другата голяма американ­ска аген­ция за емпирични социологически изс­лед­вания – „Пю Рисърч Цен­тър“. В нито една от изс­лед­ваните европейски дър­жави няма случай по-голямата част от населението да гледа на САЩ позитивно. В това изс­лед­ване 84% от анкетираните отговарят, че САЩ са нес­пособни да се справят с пан­демията от Covid-19 и мнозин­с­т­вото смята, че не е работа на американ­ците да се месят в работите по света. Рей­тин­гът на САЩ е най-нисък в срав­нение с всички изс­лед­вания през пос­лед­ните две десетилетия.

Паралелно с това стана извес­тен още един факт, свър­зан с досегаш­ните основни инс­т­рументи на САЩ да съз­дават позитивен образ по света – това е Холивуд­с­ката пропаган­дна машина, от която по хиляди телевизионни канали по света ежед­невно към милиарди хора вър­вят определени въз­дейс­т­вия, в които Америка е спасителят на човечес­т­вото от някой дик­татор, терорист или кос­мическо бед­с­т­вие. След като през 2014 г.

Китай изп­ревари САЩ по БВП по паритет на покупател­ната способ­ност

, през октом­ври 2020 г. за първи път той излезе преди американ­ците и по продадените филми и спечеленото от тях. Китай вече е № 1 на светов­ния фил­мов пазар, който е водещ инс­т­румент за съз­даване на позитивен образ и идеологическо въз­дейс­т­вие.  Така се реализира пос­тавената от Китай  стратегическа задача да засили „меката сила и меж­дународ­ното влияние“ на своята кул­тура. Преди това Холивуд много раз­читаше финан­сово на огром­ния китайски пазар. Сега вече това става все по-малко въз­можно.

Такива неща стават, докато върви глобал­ната пан­демия. Върви и гиган­т­ско пренамес­т­ване на доверието и геополитичес­ката, геокул­тур­ната, геоидеологичес­ката власт. Едни си заминават, други идват.

Всичко тече, всичко се променя.

Sic transit gloria mundi.

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Свят

Земеделие