Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 204, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Мнение (2) С Кристалина ще се гордеем колкото и с Бойко

С Кристалина ще се гордеем колкото и с Бойко

С Кристалина ще се гордеем колкото и с Бойко

Световната банка и Европейската комисия късно се разочароваха от своите любимци, защото не питаха българите

Оставаме си с един Христо Стоич­ков да се хвалим като бъл­гари по света. Сред големите уважавани имена няма да видим нито Крис­талина Геор­гиева, която в уст­рема си към високи пос­тове щеше да прегази своя сънарод­ничка в над­п­реварата за ООН, нито Бойко Борисов, който имаше амбицията да стане доайен в Европейс­кия съвет след очак­ваното оттег­ляне на Ангела Мер­кел.

Двамата си пар­т­нираха, докато смятаха, че вър­вят по триум­фален път. След раз­далечаването си имат шанс отново да се съберат, но в сек­тора на заляз­лата слава.

Бойко Борисов тръгна надолу преди 5 години след неус­пялата аван­тюра на Крис­талина Геор­гиева да измести с негова под­к­репа тогаваш­ната шефка на ЮНЕСКО Ирина Бокова от кон­курса за генерален сек­ретар на ООН. Геор­гиева успя само в едно - да поп­речи на Бокова, но в класацията показа по-лош резул­тат от нея и това бе пър­вият знак, че в неис­товата си амбиция за високи пос­тове няма колебание да загърби интересите на Бъл­гария. Като пос­ледица тряб­ваше да напусне поста си на еврокомисар от Бъл­гария. А наказанието за Борисов бе, че неговата фаворитка Цецка Цачева загуби месец по-късно президен­т­с­ките избори през 2016 г. и

отвори път на Румен Радев, който е днеш­ният му кош­мар.

Това са стари работи, но с актуални пос­ледици, защото човек може да си сменя пос­товете, но нрава си — никога. За да спаси вече увредения си авторитет, Крис­талина започна да се озърта в онзи момент за друг висок пост, но не забеляза под­ходящо вакан­тно място. Тогава изпол­зва връз­ките си в Светов­ната банка, където работеше като вицеп­резидент от 2008 до 2010 г., преди да отиде в Брюк­сел, и се върна във Вашин­г­тон на учреден специално за нея пост — главен изпъл­нителен дирек­тор. Длъж­ността имаше неясни фун­к­ции, но оправ­даваше пред­наз­начението си — да спаси прес­тижа ѝ. Освен това ѝ пос­лужи за трам­п­лин към след­ващия ѝ пост — пред­седател на Меж­дународ­ния валутен фонд, който по прин­цип не можеше да заеме, защото през 2019 г. вече бе над­х­вър­лила предел­ната допус­тима по рег­ламент въз­раст от 65 години. Но тя бе един­с­т­вена кан­дидатка, която се сърев­новаваше само със себе си. Освен това френ­с­кият президент Еманюел Мак­рон бър­заше да изтегли своята сънарод­ничка Крис­тин Лагард, за да я прати от МВФ начело на Европейс­ката цен­т­рална банка, и неговият натиск помогна на Крис­талина да се въз­пол­зва от ком­п­ромис по изк­лючение.

Дотук бе въз­ходът ѝ,

което никак не е малко. Но ако човек се изкачва в кариерата по стълба, слизането му става с асан­сьор. Оказа се, че Крис­талина не е била по-различна в меж­дународ­ните инс­титуции от онова, с което се запомни в Бъл­гария. От средата на сеп­тем­ври тя е в цен­търа на световен скан­дал, засягащ не само нея, но и реномето на Светов­ната банка. Бан­ката спря светов­ната класация Doing Business (Условия за правене на биз­нес), защото независим док­лад раз­кри, че тя заедно с дяс­ната си ръка Симеон Дян­ков (който е един от съз­дателите на класацията през 2016 г.) са манипулирали през 2018 г. (а той и през 2020 г.)  дан­ните за Китай и други дър­жави, за да ги пред­с­тавят в по-привлекателна за биз­неса свет­лина.

В док­лада пише за груб натиск върху екс­пер­тите не само да дейс­т­ват против съвестта си, но и да запазят мъл­чание. “Натиск, упраж­няван от глав­ния изпъл­нителен дирек­тор Геор­гиева и ней­ния съвет­ник г-н Дян­ков, за да се нап­равят кон­к­ретни промени в дан­ните за Китай с цел да подоб­рят класирането му точно по същото време, когато страната се очаква да играе ключова роля в кам­панията за увеличаването на капитала на Бан­ката“. Специална глава е наречена “Ток­сич­ната кул­тура на Doing Business и страхът от въз­мез­дие“. В нея пише, че “служителите са съз­навали, че рис­куват работата си, ако се противопос­тавят на нареж­дане от глав­ната изпъл­нителна дирек­торка“ и че “г-н Дян­ков пуб­лично е зап­лашил екипа с връзки на високо рав­нище, за да издири всеки, който се оплаче от него“.

Пър­вата реак­ция на Крис­талина Геор­гиева бе да изрази “прин­цип­ното си несъг­ласие с кон­с­татациите и тъл­куванията в раз­с­лед­ването на неред­нос­тите в дан­ните“. Но едно голос­ловно изяв­ление не може да отмени цял док­лад, зад който стоят голям брой специалисти и свидетели, освободени вече от страха си от нея и знаещи, че от едната страна на вез­ната е ней­ната репутация, но от другата е тях­ната.

Затър­калял се вед­нъж, скан­далът не може да спре по нечие нареж­дане и вероятно ще предиз­вика лавина.

Пър­вите пуб­ликации в най-авторитетни световни издания показаха, че няма да има сниз­хож­дение към шеф­ката на МВФ, защото биз­несът е много чув­с­т­вителен на тема манипулации, когато освен това става дума за много пари.  Авторитет­ното меж­дународно икономическо издание “Икономист“ измисли дори наз­вание на скан­дала чрез игра на думи Kristaleana, в което съчетава името ѝ с думата lean (нак­ланям, проявявам прис­т­рас­тие, но също и кил­вам се). От една страна, прег­решението ѝ е, че е проявила прис­т­рас­тие, а, от друга страна, е въз­мез­дието, защото столът ѝ се е кил­нал.

Днеш­ните неволи на Крис­талина Геор­гиева имат за нас само рет­рос­пек­тивно значение, защото за нея се говори, че е препоръчала на Бойко Борисов да нап­рави Симеон Дян­ков финан­сов минис­тър в пър­вото си правител­с­тво през 2009 г. Той се запомни с обещанието да ни сер­вира пос­тна пица и го изпълни. След това се запиля по меж­дународ­ните финан­сови инс­титуции. Но ни остана Борисов с още два ман­дата и продъл­жение на линията да изс­тис­ква как­вото може от общес­т­вото и да го раз­п­ределя в своите кръгове. 

Докато Крис­талина беше в Европейс­ката комисия, нямаше никакъв шанс Борисов да бъде разоб­личен в брюк­сел­с­ките док­лади като двигател на коруп­цията на високо рав­нище, която се опис­ваше само безад­ресно. След нея защит­ната мисия бе поета от Мария Габ­риел и бе доведена до логичен край чрез обез­с­мис­ляне на док­ладите по Механизма за сът­руд­ничес­тво и проверка. Този механизъм още не е обявен за мър­тъв, но е пъх­нат като скелет в брюк­сел­ски шкаф. 

Интересно е, че в същия ден (16 сеп­тем­ври), когато излезе критич­ният за Крис­талина док­лад, Брюк­сел за пръв път призна, че не си е свър­шил работата в Бъл­гария за борба с коруп­цията. Сякаш Светов­ната банка и Европейс­ката комисия прог­лед­наха еднов­ременно, за да ни покажат ръка за ръка Крис­талина и Бойко. Но разочарованието им от тях е твърде закъс­няло. Бъл­гарите ги изп­ревариха.

Светос­лав Тер­зиев

От www.segabg.com

България

Икономика

Loading...

Култура

Възпитаници на акад. Светлин Русев откриват изложба в Ловеч

Юбилейна изложба “Съв­ремен­ното изкус­тво. 30 години цвят и свет­лина“ се откри в Художес­т­вена галерия “Проф. Теофан Сокеров“ в Ловеч. Екс­позиц…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Лицензът на „сините“ виси със страшна сила, твърди шеф от „Герена“

Новият изпъл­нителен дирек­тор на Лев­ски Иво Ивко бе категоричен, че лицен­зът на “сините“ виси неп­рекъс­нато и със страшна сила и допълни, че б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Италия е разделена заради ковид пропуските за работещите

Засегнати са около 15 % от служителите в частния сектор и 8 % от тези в обществения сектор

Здрав­ните ковид пропуски от днес са задъл­жителни з…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...