Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 234, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Мнение (2) КРАХЪТ НА БСП

КРАХЪТ НА БСП

Изборите за президент показаха, че социалисите не са видели в партията изразител на своите интересите.

Минаха третите за тази година пар­ламен­тарни избори. Резул­татите са извес­тни. БСП претърпя крах, който може да се окаже фатален за ней­ното място в бъл­гар­с­кия политически живот. Защо се стигна до този срамен резул­тат на БСП в изборите? Можем да отговорим с едно изречение. Пар­тията не беше припоз­ната от избирателите като изразител на промяната. Те видяха в нея една изморена, скучна пар­тия, с пос­лания, които не стиг­наха до хората. Но все пак да посочим някои по-конкретни причини. Лично за мен БСП загуби всички избори през тази година още през лятото на 2020 година. Тогава пар­тията не прояви политическа и социална чув­с­т­вител­ност, не усети пулса на времето, не раз­бра, че тези протести са определящи и решаващи за бъдещето коя пар­тия как ще изг­лежда и какво място ще заеме в политичес­кия живот. Пар­тия на протеста, на промяната или на статук­вото. БСП беше длъжна да учас­тва най-активно в протес­тите, да поведе хората за радикална промяна на мафиот­с­кия и корум­пиран модел на управ­ление. Пар­ламен­тар­ната група тряб­ваше да напусне Народ­ното съб­рание. А се получи така, че пар­тията, която беше най-ярката и пос­ледователна опозиция в пар­ламента не беше припоз­ната като алтер­натива, като пар­тия на промяната.

И в трите предиз­борни кам­пании БСП не можа да стане изразител на общес­т­веното мнение, на желанието за промяна. Так­тически пос­лед­ната кам­пания беше грешна. Кое беше основ­ното искане на общес­т­вото? Махане на ГЕРБ от властта и промяна на управ­лен­с­кия модел. БСП не отговори на тези очак­вания. Тя не отрони нито дума в пос­лед­ните месеци срещу ГЕРБ, Бойко Борисов и Гешев. Заб­рави за паралел­ната дър­жава, за отк­рад­натите 10 милиарда, за смяната на Гешев и съдеб­ната реформа. Защо? Аз нямам отговор на този въп­рос. Не раз­б­рах защо вместо да се аткува основ­ният против­ник, което беше общата задача, се атакуваше служеб­ното правител­с­тво, а чрез него индирек­тно и президента Радев. Защо се искаше остав­ката на Кацаров заедно с ГЕРБ? Защо се гласуваше в ЦИК заедно с ГЕРБ и ДПС? Защо БСП се пос­тави сама в положението на второс­тепенна пар­тия? Тя насочи усилията си да се бори за второто място с „Продъл­жаваме промяната“ вместо да се бори с ГЕРБ за пър­вото място. Но когато ти не вяр­ваш в успеха, как да ти повяр­ват другите? Пар­тията не показа смелост и самоувереност. Нинова каза, че „Продъл­жаваме промяната“ отнела 1015% от гласовете на БСП. Но кой е виновен за това? Защо кам­панията не беше оганизирана така, че тези тези гласове да останат в пар­тията и да не отидат в други пар­тии? Като говорим за кам­панията нека да отбележим, че тя беше скучна, досадна и без­лична. Нямаше ярки и зав­ладяващи пос­лания, нямаше емоции, нямаше пълна мобилизация на членовете на пар­тията и сим­патизан­тите. Показателен е фак­тът, че от избирателите на БСП за лис­тите са гласували 83%, а за Румен Радев на пър­вия тур са гласували 92%. Това говори, че левите избиратели не са видели в пар­тията изразител на своите интересите. В Бъл­гария има не по-малко от един милион леви избиратели, а гласувалите за БСП на тези избори са 267 000. Ръковод­с­т­вото на БСП дава ли си сметка, има ли отговор защо тези избиратели не са гласували за пар­тията? Членовете на БСП показаха по-голяма зрялости отговор­ност от ръковод­с­т­вото като на втория тур на президен­т­с­ките избори 96% от избирателите на БСП гласуваха за Румен Радев. А Кор­нелия Нинова и Изпъл­нител­ното бюро дирек­тно не призоваха да се гласува за Румен Радев на вота в неделя, а се скриха зад съвета на коалицията.

Втората сериозна причина е вътрешно-партийната битка. Тази борба се води години наред. И вина за това има ръковод­с­т­вото на пар­тията. Доб­рият ръководител има качес­т­вото да обединява, а не да сее раз­дори. БСП се тресе от инт­риги и клюки. Крайно време е да се спре с тър­сенето на врага с пар­тиен билет, да се спре с раз­г­раничаването един от друг. В БСП трябва да има истин­ска вътрешно-партийна демок­рация, свободно изразяване на мненията, изс­луш­ване и диалог. Раз­лич­ните мнения, споровете, дис­кусиите в пар­тията са задъл­жителни, за да се намерят най-верните решения. Дис­кусиите и диалога само показ­ват, че пар­тията е жива, мисли и се въл­нува от това как се раз­вива, в каква посока върви. Раз­лич­ното мнение не означава борба за власт и пос­тове в пар­тията. Критиката, когато е кон­с­т­рук­тивна и прин­ципна не трябва да се пос­реща на нож. Мнител­ността не води до нищо добро. Особено важно е да се върне прин­ципа за колек­тив­ното начало в дей­ността на пар­тията. Този прин­цип беше нарушен,Изпърнителното бюро и Национал­ния съвет не изиг­раха своята роля на колек­тивни органи. Къде бяха те, за да посочат греш­ките на Нинова, да посочат правил­ните решения? Морално е не само Кор­нелия Нинова да си подаде остав­ката, а и цялото Изпъл­нително бюро. Да не се крият зад нея и да чакат бурята да отмине.

В пос­лед­ните години ясно се видя, че пар­тията не върви в правил­ната посока. Извър­шените промени и реформи в БСП се оказаха неудачни. Механич­ните смени в пар­тий­ните струк­тури и ман­дат­ността не доведоха до желаните промени и успех. Трябва да има критерии, по които да се извър­ш­ват промените и смените, а не по фор­мални причини. Чис­т­ката в пар­тията, отс­т­раняването на изявени дейци и пар­ламен­таристи доведе до 10% гласоподаватели и 26 депутати, което е истин­ска катас­т­рофа и дълги години ще оказава влияние върху раз­витието на пар­тията и ней­ното място в обществено-политическия живот на страната. С нищо не се подобри организацион­ното със­тояние на пар­тията. Организациите не водят пъл­нок­ръвен живот. На много места те просто се водят на книга. Няма инициатив­ност, енер­гия. С нищо не се промени въз­рас­товата струк­тура, което е голям проб­лем. БСП почти няма влияние във въз­рас­товия диапазон от 20 до 50 години. А именно тези млади хора дават днеш­ния облик на общес­т­вото. Новият избирател има други цен­ности, други изис­к­вания. Има нови предиз­викател­с­тва.

Можем да отбележим още един аспект от дей­ността на Нинова и ръковод­с­т­вото. Бяха прекъс­нати почти всички меж­дународно връзки , включително с Пар­тията на европийс­ките социалисти. Лич­ните прис­т­рас­тия не са полезни в политиката. Без­с­порно остав­ката на Нинова е наложителна. Това се изис­ква от избор­ните резул­тати, от със­тоянието на пар­тията. Моралът и дос­тойн­с­т­вото изис­к­ват остав­ката да не бъда фор­мална и заб­луж­даваща. Не може всички да бъдат виновни, а да не видиш соб­с­т­вените си грешки. Няма нищо обидно и ненор­мално да напус­неш, когато резул­татите са лоши. Така правят всички.

На кон­г­реса трябва да се нап­равят задъл­бочени изводи за допус­натите грешки, за причините довели БСП до това със­тояние. Не става въп­рос за отмъщение, а за един прин­ципен, спокоен раз­говор и за решения, които ще помог­нат на БСП да заеме дос­тойно място в обществено-политическия живот на страната.

Наложително е БСП да избис­три и идеологичес­кия си облик. В пос­лед­ните 20 години тя беше ту социал-либерална, ту ляво-либерална, ту ляво-консервативна, дори с националис­тически уклон. Ясно трябва да се каже, че пар­тията е лява социалис­тическа. Но това не означава закос­теняла, дог­матична, а съоб­разяваща се с новите предиз­викател­с­тва, с новите поколения, с новите тех­нологии. Общес­т­веното раз­витие и общес­т­вото не са вече от края на двадесети век. Във двадесет и първи век промени са коренни и ако БСП не намери правил­ните решения ще остане назад в историята.

Ще завърша по-оптимистично. Пар­тията има 130 годишна история. Идеалът осветява ней­ния път. И няма нищо по-силно от вярата. Както е казал поетът за нея бронебойни пат­рони няма отк­рити. А по пътя на идеала пар­тията върви с вяра и високо вдиг­нато чер­вено знаме , попило кръвта на бор­ците за свобода и социална справед­ливост. Знаменос­ците се сменят, но знамето остава вечно и високо вдиг­нато.

НИКОЛАЙ ШОПОВ

България

Икономика

Култура

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...