Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 131, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Мнение (2) US издание: Войната в Украйна бележи края на американския век

US издание: Войната в Украйна бележи края на американския век

Ако руската „специална военна операция“ внезапно се превърне във война, светлините в цяла Европа ще замръкнат, домовете ще започнат да замръзват

Ожес­точеността на кон­ф­рон­тацията в Украйна показва, че говорим за нещо много повече от това каква ще е съд­бата на режима в Киев. Архитек­турата на целия световен ред е заложена на карта.” Сер­гей Нариш­кин, дирек­тор на вън­ш­ното разуз­наване на Русия.

Ето ви едно раз­съж­дение за „резер­в­ната валута“: Всеки щат­ски долар е чек, изписан върху сметка, която е над­вишена с 30 трилиона долара.

Вярно е. „Пъл­ната вяра и доверие“ в Минис­тер­с­т­вото на финан­сите на САЩ до голяма степен е мит, вкаран в инс­титуционална рамка, която почива върху основа от чист пясък. Всъщ­ност американ­с­кият долар не си струва хар­тията, на която е отпечатан; това е IOU (запис на заповед), която вър­шее из океан от чер­вено мас­тило. Един­с­т­веното нещо, което пред­пазва доларът да изчезне в прос­т­ран­с­т­вото, е доверието на лековерни хора, които продъл­жават да го приемат като законно платежно сред­с­тво.

Но защо хората продъл­жават да вяр­ват в долара, когато недос­татъците му са извес­тни на всички? В крайна сметка американ­с­кият национален дълг от 30 трилиона долара едва ли е тайна, нито пък допъл­нител­ните 9 трилиона долара, които са нат­рупани в баланса на Борда на Федерал­ния резерв. Това е скрит дълг, за който американ­с­кият народ изобщо не знае, но все пак е отговорен за него.

За да отговорим на този въп­рос, трябва да раз­г­ледаме как всъщ­ност работи сис­темата и как доларът се под­държа от многоб­рой­ните инс­титуции, съз­дадени след Втората световна война. Тези инс­титуции осигуряват среда за провеж­дане на най-дългата и крещяща измама в историята, раз­мяна на висококачес­т­вени произ­ведени стоки, суровини и тежък труд срещу лис­т­чета зелена хар­тия с мър­тви президенти върху тях. Човек може само да се чуди на гениал­ността на

елита, който измисли тази измама и след това я наложи на масите

, без да избухне протест. Раз­бира се, сис­темата е прид­ружена от раз­лични механизми за прилагане, които бързо премах­ват всеки, който се опитва или да се освободи от долара, или, Бог да ни е на помощ, да съз­даде изцяло алтер­нативна сис­тема. (Спом­няме си за Садам Хюсеин и Муамар Кадафи.) Но фак­тът е – освен инс­титуционал­ната рамка и без­милос­т­ното унищожаване на против­ниците на долара – няма причина човечес­т­вото да остане приковано към валута, която е заровена под планина от дъл­гове и чиято реал­ната стой­ност е прак­тически непоз­наваема.

Но не винаги е било така. Имаше време, когато доларът беше най-силната валута в света и зас­лужаваше мяс­тото си на върха. След Пър­вата световна война САЩ бяха „притежател на по-голямата част от светов­ното злато“, поради което меж­дународна делегация „реши, че светов­ните валути вече няма да бъдат свър­зани със златото, а могат да бъдат обвър­зани с щат­с­кия долар, „защото зелените пари бяха сами по себе си, свър­зани със златото.“ Ето още по темата в Investopedia:

Споразумението стана извес­тно като Споразумението от Бретън Уудс. То установи властта на цен­т­рал­ните банки, които ще под­дър­жат фик­сирани обменни кур­сове между своите валути и долара. От своя страна Съединените щати биха изкупили щат­ски долари за злато при поис­к­ване…

Американ­с­кият долар беше официално коронован като световна резер­вна валута и беше под­к­репен от най-големите златни резерви в света благодарение на Споразумението от Бретън Уудс. Вместо златни резерви, други страни нат­рупаха резерви от щат­ски долари. Имайки нужда от място, където да съх­раняват своите долари, страните започ­наха да купуват ценни книжа на САЩ, които смятаха за безопасно съх­ранение на пари.

Тър­сенето на дър­жавни ценни книжа, съчетано с дефицит­ните раз­ходи, необ­ходими за финан­сиране на Виет­нам­с­ката война и вът­реш­ните прог­рами на Великото общес­тво, накараха Съединените щати да навод­нят пазара с книжни пари.

Тър­сенето на злато беше такова, че президен­тът Ричард Ник­сън беше принуден да се намеси и да премахне връз­ката между долара и златото, което доведе до същес­т­вуващите днес плаващи обменни кур­сове. Въп­реки че е имало периоди на стаг­ф­лация, която се определя като висока инф­лация и висока без­работица, щат­с­кият долар остава световна резер­вна валута.“ („Как щат­с­кият долар се превърна в светов­ната резер­вна валута“, Investopedia)

Но сега златото е изчез­нало и това, което е останало, е димяща куп­чина дъл­гове. И така, как по дяволите доларът е успял да запази статута си на водеща световна валута?

Под­дръж­ниците на доларовата сис­тема ще ви кажат, че тя има нещо общо с „раз­мера и силата на американ­с­ката икономика и гос­под­с­т­вото на финан­совите пазари на САЩ“. Но това е глупост.

Истината е, че статутът на резер­в­ната валута няма нищо общо с „раз­мера и силата“ на американ­с­ката пос­тин­дус­т­риална, ориен­тирана към услугите, зад­виж­вана от балон икономика от Третия свят. Нито пък има нещо общо с пред­полагаемата

безопас­ност на американ­с­ките сък­ровищни облигации”, които – наред с долара – са най-голямата измама тип “Понци“

за всички времена.–(б.п. Схемата, кръс­тена на италиан­с­кия биз­нес­мен Чарлз Понци, кара жер­т­вите да вяр­ват, че печал­бите идват от законна биз­нес дей­ност (нап­ример продажба на продукти или успешни инвес­тиции) и не знаят, че други инвес­титори са източ­ник на сред­с­т­вата.)

Истин­с­ката причина доларът да остане водеща валута в света е заради кар­телизирането на цен­т­рал­ното бан­киране. Запад­ните цен­т­рални банки са де факто монопол, управ­ляван от малка завера от взаим­нок­ръс­тос­ващи се потайни хранители, които коор­динират и сговор­ничат по парич­ната политика, за да запазят своята маниакална смър­тна хватка върху финан­совите пазари и глобал­ната икономика. Това е парична мафия и – както е казал Джордж Кар­лин: „Ти и аз не сме в нея. Ти и аз не сме в големия клуб.” В крайна сметка: без­милос­т­ното манипулиране на лих­вените проценти, насоките за нап­редък и количес­т­веното облек­чаване (QE) е това, което под­държа долара на неговото високо, но незас­лужено място.

Но всичко това е на път да се промени изцяло заради без­раз­съд­ната вън­шна политика на Бай­дън, която принуж­дава критични играчи в глобал­ната икономика да съз­дадат своя соб­с­т­вена кон­курен­тна сис­тема. Това е истин­ска трагедия за Запада, който се радва на век на неп­рекъс­нато изв­личане на богат­с­тва от раз­виващия се свят. Сега – поради икономичес­ките сан­к­ции срещу Русия – се появява изцяло нов ред, при който доларът ще бъде замес­тен с национал­ните валути (обработени чрез независима сис­тема за финан­сови решения) в двус­т­ранни тър­гов­ски сделки, докато – по-късно тази година – Русия стар­тира обменна тър­гувана валута, обез­печена със стоки, която ще се изпол­зва от тър­гов­ски пар­т­ньори в Азия и Африка. Краж­бата от Вашин­г­тон на рус­ките чуж­дес­т­ранни резерви през април засили сегаш­ния процес, който беше допъл­нително ускорен от изолацията на Русия от вън­ш­ните пазари. Нак­ратко, икономичес­ките сан­к­ции и бой­котите на САЩ раз­шириха без­доларовата зона в голяма степен и наложиха съз­даването на нов паричен ред.

Колко тъпо е това? В продъл­жение на десетилетия САЩ извър­ш­ват измама, с която обменят своята измис­лена валута за неща с истин­ска стой­ност (нефт, промиш­лени стоки и работна ръка). Но сега екипът на Бай­дън напълно премахна тази сис­тема и раз­дели света на враж­дуващи лагери.

Но защо?

Да накаже Русия, това ли е?

Да това е.

Но ако случаят е такъв, не трябва ли да се опитаме да раз­берем дали сан­к­циите дейс­т­вително работят или не, преди да променим без­раз­съдно сис­темата?

Твърде късно е за това. Вой­ната срещу Русия започна и пър­вите резул­тати вече се появяват. Само вижте начина, по който унищожихме рус­ката валута, руб­лата. Това е шокиращо! Ето част от статия в CBS:

Рус­ката рубла е най-добре пред­с­тавящата се валута в света тази година…

Два месеца след като стой­ността на руб­лата падна до по-малко от един щат­ски цент на фона на най-бързите и най-строги икономически сан­к­ции в съв­ремен­ната история, рус­ката валута нап­рави зашеметяващ обрат. От януари руб­лата скочи с 40% спрямо долара.

Обик­новено една страна, изп­равена пред меж­дународни сан­к­ции и голям военен кон­ф­ликт, ще бъде свидетел на отлив на инвес­титори и пос­тоянно изтичащ капитал, което ще доведе до спад на валутата й.…

Устой­чивостта на руб­лата означава, че Русия е час­тично изолирана от наказател­ните икономически сан­к­ции, наложени от запад­ните дър­жави след ней­ното нах­луване в Украйна…“ („Рус­ката рубла е най-силната валута в света тази година“, CBS News)“

Ха? Искате да кажете, че атаката срещу руб­лата все пак не проработи?

Сигурно изг­лежда така. Но това не означава, че сан­к­циите са провал. О, не. Само като пог­лед­нете ефекта, който са имали върху рус­ките стоки. Броят на екс­пор­т­ните фак­тури намалява, нали? Ето още нещо от CBS:

Понас­тоящем цените на суровините са до небесата и въп­реки че има спад в обема на рус­кия износ поради ембар­гото и сан­к­ции, увеличението на цените на суровините повече от всякога ком­пен­сира тези спадове“, казва Татяна Орлова, водещ икономист за раз­виващите се пазари в Окс­фор­д­ска икономика.

Русия прив­лича близо 20 милиарда долара на месец от износ на енер­гия. От края на март много чуж­дес­т­ранни купувачи се съоб­разиха с искането да плащат за енер­гия в рубли, повишавайки стой­ността на валутата. („Рус­ката рубла е най-силната валута в света тази година“, CBS News)

Шегувате се, нали? Искате да кажете, че руб­лата расте и Путин печели повече пари срещу стоки от всякога?

Да, и това е същата сделка с тър­гов­с­кия излишък на Русия. Раз­г­ледайте този откъс от статия в The Economist:

Рус­кият износ… се задържа изненад­ващо добре, включително този, насочен към Запад. Сан­к­циите поз­воляват продаж­бата на пет­рол и газ на по-голямата част от света да продължи неп­рекъс­нато. А скокът в цените на енер­гията допъл­нително увеличи приходите.

В резул­тат на това анализаторите очак­ват тър­гов­с­кият излишък на Русия да дос­тигне рекор­дни нива през след­ващите месеци. IIF смята, че през 2022 г. излишъкът по текущата сметка, който включва тър­говията и някои финан­сови потоци, може да дос­тигне 250 милиарда долара (15% от миналогодиш­ния БВП), повече от два пъти над 120 милиарда долара, регис­т­рирани през 2021 г. Това, че сан­к­циите засилиха рус­кия тър­гов­ски излишък и по този начин помог­наха за финан­сирането на вой­ната, е разочароващо, казва г-н Вис­тесен. Г-жа Рибакова смята, че ефикас­ността на финан­совите сан­к­ции може да е дос­тиг­нала своите граници. Следва решение за затягане на тър­гов­с­ките сан­к­ции.

Но вземането на подобни мерки може да отнеме време, за да влязат в сила. Дори ако ЕС приеме пред­ложението си за заб­рана на рус­кия пет­рол, ембар­гото ще се прилага тол­кова бавно, че вносът на пет­рол от блока от Русия ще падне само с 19% тази година, казва Лиъм Пийч от Capital Economics, кон­сул­тант. Пъл­ното въз­дейс­т­вие на тези сан­к­ции ще се почув­с­тва едва в началото на 2023 г. – до този момент Путин ще нат­рупа милиарди, за да финан­сира вой­ната си.“(„Русия е на път за рекор­ден тър­гов­ски излишък“, The Economist)“

Поз­волете ми да изясня това: сан­к­циите всъщ­ност вредят на САЩ и помагат на Русия, така че екс­пер­тите смятат, че трябва да наложим повече сан­к­ции? Това ли е?

Точно това е. Сега, след като се прос­т­реляхме в крака, екс­пер­тите смятат, че би било разумно да прос­т­реляме и другия.

Аз ли съм един­с­т­веният, който е поразен от лудостта на тази политика? Вижте този клип от статия в RT:

Русия може да спечели рекор­д­ните 100 милиарда долара от продаж­бите на газ за европейс­ките страни през 2022 г. поради ряз­кото покач­ване на цените на енер­гията, съобщи тази сед­мица френ­с­кият вес­т­ник Les Echos, позовавайки се на анализатори на Citibank.

Според вес­т­ника прог­ноз­ните приходи от продажби на газ ще бъдат почти два пъти повече от миналата година. Анализът не взема пред­вид печал­бите от продаж­бата на други руски стоки, като пет­рол, въг­лища и други минерали.

Les Echos съоб­щава, че въп­реки сан­к­циите и предуп­реж­денията за широкомащабно ембарго върху рус­ката енер­гия, 27-те страни от ЕС продъл­жават да изп­ращат приб­лизително 200 милиона долара на ден на Газ­п­ром.“ („Прог­нозира се приходите от руски газ да дос­тиг­нат нови вър­хове“, RT)

Така че

приходите от продажби на газ и пет­рол бук­вално навод­няват хаз­ната на Мос­ква, както никога досега.

Меж­дув­ременно цените на енер­гията в ЕС и Америка скочиха до връхни точки от 40 години.

Виж­дате ли колко кон­т­рап­родук­тивна е тази политика?

ЕС потъва в рецесия, линиите за дос­тавка са сериозно нарушени, недос­тигът на храна неп­рекъс­нато се увеличава, а цените на газа и пет­рола са без­к­райни. По всички обек­тивни стан­дарти сан­к­циите не само се провалиха, но имаха ефек­тен обратен ефект. Не могат ли хората от Бай­дън да видят щетите, които нанасят? Напълно ли са откъс­нати от реал­ността?

Пред­с­тавете си, ако украин­ците изпол­з­ват новата артилерийска установка на Бай­дън (HIMARS) за обс­т­рел на градове в Русия? Тогава какво?

Тогава Путин хвърля ръкавиците и незабавно спира потока на въг­леводороди към Европа. Това ще се случи, ако Вашин­г­тон продължи да ескалира. Можете да заложите на това. Ако рус­ката „специална военна операция“ внезапно се превърне във война, свет­лините в цяла Европа ще зам­рък­нат, домовете ще започ­нат да зам­ръз­ват, фаб­риките ще зам­лък­нат и кон­тинен­тът ще се плъзне стрем­г­лаво в продъл­жителна и болез­нена деп­ресия.

Някой във Вашин­г­тон мисли ли за тези неща или всички са тол­кова опиянени от соб­с­т­вените си изрезки в пресата, че напълно са загубили връзка с реал­ността?

Ето още от статия в RT:

Въп­реки че колек­тив­ният Запад продъл­жава да нас­тоява – против цялата видима реал­ност – че кон­ф­лик­тът в Украйна върви добре за Киев, големите медии стават все по-неспокойни от ситуацията на икономичес­кия фронт. Все повече и повече наб­людатели приз­нават, че ембар­гото, наложено от САЩ и тех­ните съюз­ници, не смазва рус­ката икономика, както пър­воначално беше замис­лено, а по-скоро тях­ната соб­с­т­вена…

Русия печели икономичес­ката война“, заяви в чет­вър­тък икономичес­кият редак­тор на „Гар­диън“ Лари Елиът. „Изминаха три месеца, откакто Западът започна икономичес­ката си война срещу Русия и тя не върви по план. Нап­ротив, нещата наис­тина вър­вят много зле“, написа той…

В есе от 30 май колум­нис­тът на Guardian Сай­мън Джен­кинс също каза, че ембар­гото се е провалило…

Както Джен­кинс посочва, сан­к­циите всъщ­ност повишиха цената на рус­кия износ като пет­рол и зърно – по този начин обогатиха, а не обед­ниха Мос­ква, като същев­ременно оставиха европей­ците без газ, а африкан­ците останаха без храна. („Тъй като сан­к­циите не работят и нап­ред­ването на Русия продъл­жава, запад­ните медии променят мелодията си за Украйна“, RT)

Схванахте ли тази част за „Русия печели икономичес­ката война“? Какво според вас означава това на прак­тика?

Означава ли това, че неус­пеш­ният опит на Вашин­г­тон да запази глобал­ната си хегемония чрез „отс­лаб­ване“ на Русия всъщ­ност пос­тавя огромни натовар­вания върху Тран­сат­лан­тичес­кия алианс и НАТО, което ще предиз­вика пов­торно калиб­риране на отношенията, водещо до предиз­викателно отх­вър­ляне на „базираната на правила сис­тема“.

Това ли означава?

Ще се раз­дели ли Европа с Вашин­г­тон и ще остави ли САЩ да потъват под океана от чер­вено мас­тило за 30 трилиона долара?

Да, точно това означава.

Превод за “Гласове“: Георги Ван­чев

Източ­ник: unz.com

България

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

Секторът с най-много оплаквания е леката промишленост

Работещите стават все по-малко в Бъл­гария, но нарушенията на тех­ните права не намаляват…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Археолози търсят ранния храм на Дионис на Перперикон

Започ­наха таз­годиш­ните археологически проуч­вания на свещения скален храм, съоб­щава проф. Николай Овчаров.На Пер­перикон през това лято ще раб…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака, че къс­ните начални часове на двата основни корта в Лон­дон на прак­тика прев­ръщат “Уим­бъл­дън“ в тур­нир на зак­рито. С…

Прочети още:

Loading...

Свят

Шойгу: Западът доставя оръжия на Киев, за да удължи конфликта

Колек­тив­ният Запад иска да продължи кон­ф­ликта в Украйна, затова продъл­жава да извър­шва мащабни дос­тавки на оръжие за Киев, заяви минис­търът …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...