Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 209, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална

Цените ще растат, заяви френският финансов министър

Цените на горивата, енер­гията и стоките ще продъл­жат да рас­тат и през 2022 г., заяви френ­с­кият финан­сов минис­тър Бруно льо Мер. “Мнозина продъл­жават да твър­дят, че увеличението на цените е временно. Но всичко зависи от това какво се има пред­вид под тази дума. Лично аз не виж­дам никакви пер­с­пек­тиви за подоб­ряване на положението до края на 2022 г.“, каза минис­търът. По време на речта си той обясни, че покач­ването на цените е свър­зано с недос­тиг на стомана, алуминий, дър­вен материал, пет­ролни продукти и газ. Отговаряйки на множес­тво въп­роси за въз­мож­ността фран­цузите да ком­пен­сират ряз­кото пос­къп­ване на горивата, Льо Мер под­черта, че е “за“ целенасочени мерки за под­помагане на семейс­т­вата, най-засегнати от икономичес­ката ситуация.

Без зелен сертификат за изборите на 14 ноември

Няма да се изис­ква зелен сер­тификат при гласуване нито от избирателите, нито от членовете на СИК на изборите на 14 ноем­ври, съоб­щиха от ЦИК. След сиг­нали за изпол­з­ване на език на омразата в социал­ните мрежи от регис­т­рирани кан­дидати за президент и вицеп­резидент, ЦИК призовава учас­т­ниците в изборите към толеран­т­ност в категорична позиция за недопус­тимост на как­вито и да е, под как­вито и да е било форми на раз­п­рос­т­раняване на пос­лания с антисемит­ска и ксенофоб­ска насоченост.

Срещу сегашните и утрешните трудности - решителност и споделени отговорности с помощта на европейските средства

Срещу сегашните и утрешните трудности - решителност и споделени отговорности с помощта на европейските средства

Семейна оран­жерия в Слив­ница прилага модер­ните европейски прак­тики на базата на проект по под­мярка 4.1 “Инвес­тиции в земедел­ски стопан­с­тва“ по Прог­рама за раз­витие на сел­с­ките райони (20142020 г.)

Фирма “ЕТ Кар­боника Плюс — Радос­тина Пет­рова“, град Слив­ница, притежава високотех­нологична оран­жерия за отг­леж­дане на крас­тавици. Оран­жерията е истин­ски семеен биз­нес на Радос­тина и съп­ругът й Петър Пет­ров. Помощ оказ­ват и родителите, които взимат учас­тие в немал­кото дей­ности в…

Прочети още…

Борисов натрупал дълг от 5,5 млрд. лева

Борисов натрупал дълг от 5,5 млрд. лева

България е преминала от бюджетен излишък към дефицит през 2020 г.

Бюджетът за миналата година, когато на власт бе правител­с­т­вото на Бойко Борисов, е завър­шил с дефицит в раз­мер на 4,78 млрд. лв. (4% от БВП). Това показва рязка промяна във финан­сите на дър­жавата, след като през 2019 г. хаз­ната беше на плюс от 2,551 млрд. лева, показ­ват окон­чателни данни на Национал­ния статис­тически инс­титут (НСИ), пуб­ликувани вчера. В същото време дър­жав­ният дълг за 2020 г. се е увеличил до 29,602 млрд. лв. За срав­нение, през предиш­ната…

Прочети още…

БСП иска да се спре износът на дърва за огрев

БСП иска да се спре износът на дърва за огрев

Цените са скочили с 300%, алармираха социалистите

В страната има нов сериозен проб­лем. Пред­лагаме спешно решение. Поради високите цени на ток, газ, парно, масово хора минават на дърва за огрев и се презапасяват, изп­лашени как ще изкарат зимата. Това повиши тър­сенето, цените скочиха неимоверно, а дър­вата изчез­наха от складовете. От юни досега увеличението е с близо 300%.“

Това пише във Фейс­бук лидерът на БСП Кор­нелия Нинова. 

Тя призовава правител­с­т­вото незабавно да спре износа на…

Прочети още…

България

Икономика

Loading...

Култура

Спорт

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мениджърът на Манчестър Юнайтед разкри какво е казал на играчите си при 0:2

Мени­джърът на Ман­чес­тър Юнай­тед Оле Гунар Сол­с­кяер обясни какво е казал на фут­болис­тите си на почив­ката на мача срещу Аталанта. “Чер­вените д…

Прочети още:

Loading...

Свят

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

Великобритания е пред здравен колапс, 1000 влизат в болница на ден

САЩ разрешиха трета доза „Модерна“ и втора „Джонсън и Джонсън“

Расте натис­кът върху бол­ниците в Обединеното крал­с­тво. С близо 50 000 случая н…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Купуваме все по-некачествени храни, предимно от внос

Влошаването на качеството на хранене отново ще ни нареди на първо място в ЕС по сърдечно-съдови заболявания и свързани с храненето болести

„З…

Прочети още:

Loading...