Апокалипсис в Добруджа

Зърнопроизводителите в паника от невижданото от години намножаване на ливадната пеперуда

За апокалип­сис в Доб­ру­джа алар­мират мес­т­ните фер­мери заради масовото раз­п­рос­т­ранение на вредители по полетата и най-вече на ливад­ната пеперуда. Невиж­даното от много години нам­ножаване на ливад­ната пеперуда вече е довело до унищожаване на 30% от площите със слън­чог­лед. Затова зър­ноп­роиз­водителите искат раз­решение да опал­ват стър­нищата и да обез­заразяват слън­чог­ледовите и царевич­ните семена, което сега е заб­ранено от Брюк­сел, за да се справят с бед­с­т­вието. Продъл­жава масовото нас­тъп­ление на всеяд­ната ливадна пеперуда в област Доб­рич, като раз­п­рос­т­ранението й вече засяга и редица други региони в страната. До жът­вата на слън­чог­леда много над нас­тоящите 30% от засетите площи ще бъдат ком­п­рометирани от вредителя“, заяви пред­седателят на Доб­ру­джан­с­кия съюз на зър­ноп­роиз­водителите Радос­тина Жекова. Тя предуп­реди, че ливад­ната пеперуда ще се прех­върли върху царевицата, а догодина и върху пшеницата и овощ­ните градини. По думите на проф. д-р Вили Харизанова от Аграр­ния универ­ситет в Плов­див, ливад­ната пеперуда е всеяден миг­риращ вид, който прелита на големи раз­с­тояния, а затоп­лянето на климата прави поведението й неп­ред­с­казуемо.

“Проб­лемът е повече от 30-те процента. Да, това ще намали добивите, но в момента, в който прик­лючи слън­чог­ледът, тя ще се прех­върли на царевицата

Един от най-ефективните методи за борба с този вредител е колонизацията на биоагента трихог­рама, посочи проф. д-р Вили Харизанова от Аграр­ния универ­ситет в Плов­див.

“Най-разумният начин е да се изпол­зва яйч­ният паразит трихог­рама. Това е екологичен метод.“

Ако не се пред­п­риемат масови мерки сега, рис­куваме и след­ващата реколта догодина, категорични са специалис­тите.