Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 185, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Начална Ученици ще опознават националните ни светини

Ученици ще опознават националните ни светини

Ученици ще опознават националните ни светини

Държавата разработва План за развитие на културния туризъм, обяви заместник-министърът на туризма проф. Мариела Модева

Бъл­гария да се превърне в раз­поз­наваема дес­тинация за кул­турен туризъм с отличителна иден­тич­ност. Това е приоритет в работата на Минис­тер­с­т­вото на туризма, обяви заместник-министър проф. Мариела Модева пред standartnews.com.

Като цел проф. Модева фокусира кул­тур­ните ресурси (изкус­тво, архитек­тура, историческо, кул­турно и кулинарно нас­лед­с­тво, литература, музика, твор­чес­тво и жива кул­тура на общ­ността с ней­ния начин на живот, цен­нос­тна сис­тема, вяр­вания и традиции) да бъдат уважавани, съх­ранявани, опаз­вани и управ­лявани устой­чиво. Това ще бъде осъщес­т­вено съв­мес­тно с мес­т­ните общ­ности, съз­давайки социални, екологични и икономически ползи за всички заин­тересовани страни. Тази визия е заложена в раз­работения План за раз­витие на кул­тур­ния туризъм, обяви проф. Модева.

Повишаване на раз­поз­наваемостта и инфор­мираността за Бъл­гария като дес­тинация за кул­турен туризъм ще е сред приоритетите в Плана.

Тя допълни, че се под­готвя нова прог­рама за лято 2023 г. специално за ученици, които ще могат да посещават национал­ните забележител­ности организирано.

България

Икономика

Култура

Северняшкият ансамбъл грабна сребърен приз в Южна Корея

Север­няш­кият ансам­бъл за народни песни и танци “Иван Вълев“ — Плевен е отличен със сребърен приз от меж­дународ­ния тан­цов кон­курс в Южна Коре…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Земеделие