Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 233, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Начална Нинова: 2 милиарда да отидат за хората, а не за F-16

Нинова: 2 милиарда да отидат за хората, а не за F-16

БСП от месеци говори за таван на цените, половин Европа вече го прави, отбеляза лидерката на БСП

Ясната позиция на Бъл­гар­с­ката социалис­тическа пар­тия е че искаме да се прек­рати вой­ната. Искаме мир, сваляне на оръжието и от двете страни, дип­ломатически преговори и пос­тигане на мирно решение. Няма да поз­волим Бъл­гария да бъде във­лечена във воен­ния кон­ф­ликт.“

Това заяви лидерът на БСП Кор­нелия Нинова в ефира на БТВ.

Нинова даде пример с решението на Гер­мания, според което страната няма да изнася тан­кове в Украйна и няма да поз­воли по никакъв начин НАТО да става страна в кон­ф­ликта. „От Европа се чува тон за смек­чаване на сан­к­циите, това е добър път“, смята лидерът на левицата.

По думите на Нинова трябва сериозно осмис­ляне на пос­ледиците от това, което ни чака през зимата: „Виж­дате какво се случва със Северен поток, говори се за режим на тока, ограничение на пол­з­ването на топла вода. Макар и да сме в кам­пания в момента и всяка пар­тия да гони пар­тий­ния си интерес, най-важна е Бъл­гария, национал­ният интерес и как да преведем народа си и дър­жавата през зимата, която ни чака“, заяви тя и допълни, че това изис­ква диалог.

Затова БСП пред­лага таван на цените. „Говоря го от месеци, не знам защо никой не ни чува. От 2 сед­мици половин Европа е с таван на цените. Това не е антипазарна мярка, а е работеща“, заяви пред­седателят на БСП и припомни решението за зам­разяване на цената на тока за домакин­с­т­вата. „Така преведохме през фев­руари и март милиони бъл­гар­ски семейс­тва през теж­ките зимни месеци. Работи ли за бъл­гар­с­кия народ — работи. Защо не чувам другите лидери да говорят за това?“, попита лидерът на социалис­тите.

На второ място Нинова посочи

иззем­ване на свръх­печал­бите от енер­гий­ните дружес­тва

и справед­ливото им прераз­п­ределение към домакин­с­т­вата и фир­мите. „Приложихме ли го зимата — приложихме го. Иззехме свръх­печалби от АЕЦ “Коз­лодуй“, влязоха във фонда за сигур­ност, под­к­репихме фир­мите и семейс­т­вата. Спасихме икономиката и излязохме на първо място в Европа по промиш­лено произ­вод­с­тво“, припомни Кор­нелия Нинова и пред­с­тави след­ващата мярка на левицата за справяне с инф­лацията, а именно общини, училища, цър­кви, дет­ски градини да се вър­нат на регулирания пазар. „Не е нор­мално тези общес­т­вени инс­титуции да са на бор­сата и да се със­тезават да си купуват ток“, смята тя.

За БСП са изк­лючително важни социал­ният стълб, социал­ната политика

и социал­ната защита. „Това си остава наш приоритет, а това означава повишаване на доходите“, допълни Нинова и обясни, че от левицата имат кон­к­ретни пред­ложения, по които е необ­ходимо да се говори още на 3-ти октом­ври, защото пред­с­тои приемане на бюджет. „И именно — повишаване на минимал­ната зап­лата — 500 000 бъл­гари работят на 710 лв. Ние искаме тя да се повиши и да стане 50% от сред­ната — 850 лв.“, посочи тя и сподели, че от срещите ѝ из страната става ясно, че икономиката работи и работодателите могат да осигурят това увеличение.

След­ваща стъпка е преиз­чис­ляване на пен­сиите. „Започ­вам да се притес­нявам какво прави служеб­ният кабинет“, заяви Нинова и поясни: „Правят едни анонси, че ще орежат социал­ните плащания. Ние оставихме пари за преиз­чис­ляване. Борисов всява паника и лъже, че няма пари — оставихме пълна хазна от 9 млрд. лв. и 1.5. млрд. излишък“, уточни тя.

Няма да поз­волим 2 млрд., пред­наз­начени за пен­сии, да отидат за самолети“, каза още тя. Лидерът на левицата уточни, че бъл­гар­с­ката армия се нуж­дае от модер­низация, но в момента сме връх­летени от кризи и ако сме дър­жав­ници, трябва да си под­редим приоритетите.

Нинова наб­людава умора в хората, но въп­реки това

вярва, че ще има кабинет, защото е ключово в момента за Бъл­гария.

Ако няма пар­ламент, това би било катас­т­рофално за зимата. Трябва да приемем бюджет, да увеличим пен­сиите, да вдиг­нем зап­лати, да сложим таван на цените — всичко това изис­ква Народно съб­рание“, уточни тя.

По думите ѝ лип­сата на опит в “Продъл­жаваме промяната“ си е личал в пос­лед­ния пар­ламент. „Те бяха нова пар­тия, ние се опит­вахме да помагаме. Политиката има нужда от млади хора, но и от опитни. Особено в тези кризи трябва да се заложи на стабилно, сигурно, на хора, които са изпитани и са се доказали. Сега не е време за нови екс­перименти и нови спасители“, категоричен е пред­седателят на пар­тията.

Нинова приема решението за генерална и сериозна реформа в съдеб­ната сис­тема, но обясни, че не е работа на служеб­ния кабинет да прави законоп­роекти, които да имат дъл­гос­рочна визия.

Лидерът на левицата комен­тира и събитията по пътищата от пос­лед­ните дни: Дрогирани, пияни всеки ден карат, убиват деца и хора по пътищата. На това трябва да се сложи край и ред. Тряб­ват драконов­ски закони, драконов­ски кон­т­рол за изпъл­нението им, съд, зат­вор, кон­фис­кация. Зад всеки такъв човек стои някакъв чадър — или от полицай, или от прокурор — това е нефун­к­ционираща инс­титуционална сис­тема“, зак­лючи Нинова

България

Икономика

Култура

Модернистите на XX век с изложба в София

Произ­ведения на Пабло Пикасо, Сал­вадор Дали и Хуан Миро ще бъдат под­редени в изложба „Модер­нис­тите на XX век“ в столич­ната галерия Vivacom A…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Поляците напред след голяма драма на Саудитска Арабия - Мексико

Мек­сико победи Саудит­ска Арабия с 2:1 в зак­лючителен сблъсък от група „C“, но и двата тима отпад­наха от светов­ното пър­вен­с­тво в Катар, з…

Прочети още:

Loading...

Свят

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

Лавров: Русия е готова да се вслуша, ако някой поиска преговори за Украйна

НАТО се опитва да привлече Индия в антируски и антикитайски съюз

“Изваж­даме от строя съоръжения ( в Украйна), които поз­воляват (на Запада) да…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...