Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Начална Минималната заплата става 850 лева

Минималната заплата става 850 лева

По предложение на БСП възнаграждението бе обвързано с размера на средната заплата

С промени в Кодекса на труда депутатите увеличиха вчера на първо четене минимал­ната зап­лата на 850 лева. Това се случи по пред­ложение на БСП и бе гласувана със 175 гласа “за“ и 3 “въз­дър­жал се“ (2 от ГЕРБ-СДС и 1 от ДБ). Увеличението е без­п­рецеден­тно голямо и е почти 20 процента, при положение че сега минимал­ната зап­лата е 710 лв. Минимал­ната работна зап­лата за след­ващата кален­дарна година да се определя до 31 октом­ври на нас­тоящата година и в раз­мер не по-малък от 50 на сто от брут­ната средна зап­лата за страната за периода от дванай­сетте месеца, пред­хож­дащи определянето й, гласи одоб­реният на първо четене законоп­роект на БСП.

Целта на законоп­роекта според вносителите е своев­ременно обвър­з­ване на раз­мера на минимал­ната работна зап­лата с референ­т­ните стой­ности по дирек­тивата на ЕП и на Съвета относно адек­ват­ните минимални работни зап­лати в ЕС в условията на висока инф­лация, ниски доходи и неп­рекъс­нато рас­тящи раз­ходи на живот, съобщи БТА. Георги Гьоков от левицата припомни, че от доста години се работи за механизъм, който да осигури автоматизъм при определянето на минимал­ната работна зап­лата с отчитане на променящите се условия и без субек­тивни решения. В тази връзка е внесен и тех­ният законоп­роект, който ще гаран­тира пос­тоян­с­тво и пред­видимост за граж­даните и за биз­неса, и ще отс­т­рани опас­ността от “зам­разяване“ за определени периоди на ней­ния раз­мер. В края на ноем­ври законоп­роек­тът мина с пълно мнозин­с­тво на първо четене в Комисията по труда, социал­ната и демог­раф­с­ката политика. Няма финан­сова обос­новка към проекта.

Правител­с­т­вото трябва да вкара в дейс­т­вие новата мярка още тази година, за да може минимал­ната зап­лата за 2023 г. да се увеличи до пред­писания от пар­ламента раз­мер. С промените в кодекса същият прин­цип ще се прилага оттук нататък за всяка кален­дарна година.

Съп­ред­седателят на „Продъл­жаваме промяната“ Кирил Пет­ков заяви, че пар­ламен­тар­ната група ще под­к­репи тек­с­товете, тъй като вдигането на минимал­ната зап­лата е сред 16-те приоритета на ПП. Той добави, че между двете четения ще пред­ложат минимал­ната зап­лата да е 50% от сред­ната, изчис­лена на базата на пос­лед­ните шест месеца. По думите му така доходите ще са по-справедливи, особено в условия на инф­лация.

България

Икономика

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Украинските власти претърсиха домовете набившия вътрешен министър Аваков и на милиардера Коломойски

Президен­тът на САЩ Джо Бай­дън каза, че ня…

Прочети още:

Loading...

Земеделие