Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Начална Собственици на земеделски земи продават имоти, за да посрещнат спешни разходи

Собственици на земеделски земи продават имоти, за да посрещнат спешни разходи

Собственици на земеделски земи продават имоти, за да посрещнат спешни разходи

“Агрион“ предлага безплатни консултации и оценка на ниви

Притежавам земедел­ска земя, но нямам въз­мож­ност да я обработ­вам и има опас­ност да запус­тее. Имам нужда от пари за лечение и спешно ми тряб­ват пари за придобиване на друг имот. Това са основ­ните причини притежателите на земедел­ски земи да се решат да продават нивите си, става ясно от национално пред­с­тавително допит­ване за наг­ласите на соб­с­т­вениците на позем­лени имоти. Необ­ходимостта от свежи пари за семеен праз­ник или изд­ръжка на ученик и студент също са сред водещите фак­тори за продажба.

Най-важният въп­рос обаче остава “на кого да продам земята си, така че да получа справед­лива цена и сдел­ката да е сигурна, без да се притес­нявам, че ще бъда измамен“.

За близо 80% от анкетираните отговорът е категоричен — “Агрион“. За поредна година ком­панията е най-разпознаваемият земедел­ски бранд в Бъл­гария и се пол­зва с най-голямо доверие в агросек­тора. Дружес­т­вото се утвърди като без­с­порен лидер при покупко-продажба на позем­лени имоти и далеч изп­реварва основ­ните си кон­куренти.

Агрион“ извър­шва покупки на земедел­ски земи в цялата страна, от соб­с­т­веници, чрез пос­ред­ник или от кор­поративни клиенти. Ком­панията пред­лага оферти за закупуване на идеална част от даден имот, в случай на съсоб­с­т­веност.

Ако клиен­тът е стиг­нал до решение за продажба, фир­мата се ангажира да му пред­ложи адек­ватна цена и оферта, отговаряща на спецификите на кон­к­рет­ния земедел­ски актив. С помощта на специално раз­работен соф­туер, ком­панията пред­лага без­п­латна оценка на земедел­с­ката земя.

Екс­пер­тите на Агрион под­помагат клиента с изгот­вяне на необ­ходимите документи за сделка. При упъл­номощаване от страна на клиента се под­готвя цялата сделка и продавачите се явяват лично, само за да си получат сумата от продаж­бата.

Често соб­с­т­вениците под­ценяват, че имат един готов актив, от който могат да спечелят и това е нас­лед­с­т­вената земедел­ска земя. С без­п­лат­ните оценки искаме да им помог­нем да добият реална пред­с­тава за пазар­ната оценка на активите им и каква цена да очак­ват, ако решат да продадат имота си“, казаха от ръковод­с­т­вото на дружес­т­вото.

Екс­пер­тите прилагат индивидуален под­ход към всяко едно запит­ване, за да гаран­тират проз­рачна и адек­ватна цена. За раз­лика от други ком­пании, „Агрион“ не изпол­зва метода на осред­нена оценка за дадено зем­лище, който изк­ривява ценооб­разуването, а фор­мира цената на кон­к­рет­ния имот в съот­вет­с­т­вие със специално съз­даден алгоритъм, включ­ващ раз­лични ком­поненти.

Проуч­ване сочи, че соб­с­т­вениците искат да продадат своята земя на ком­пании, които са доказали, че могат да се грижат за нея и затова избират най-често „Агрион“.

Продавачите на земя и любопит­ните да раз­берат цената й, традиционно правят това на сайта на ком­панията https://www.agrion.bg/request/sell-land, както и на национал­ния телефон 0800 111 66.

България

Икономика

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Украинските власти претърсиха домовете набившия вътрешен министър Аваков и на милиардера Коломойски

Президен­тът на САЩ Джо Бай­дън каза, че ня…

Прочети още:

Loading...

Земеделие