„Силата на Сибир” тръгва през декември

Официален Пекин пот­върди, че тър­жес­т­вената церемония по повод пус­кането в екс­п­лоятация на газоп­ровода „Силата на Сибир” ще се със­тои през декем­ври, съоб­щава РИА Новости.

Очаква се това да стане пос­ред­с­т­вом телемост между Владимир Путин и Си Дзин­пин, с което ще бъде пос­тавено началото на дос­тавка на газ за Китай по източ­ния мар­ш­рут.

Силата на Сибир” е стратегически проект за сът­руд­ничес­тво в областта на енер­гетиката, съг­ласуван лично между дър­жав­ните глави на Русия и Китай. Договорът е за срок от 30 години и пред­вижда ежегодна дос­тавка на 38 милиарда кубически метра руски газ за Китай по тръбоп­ровода „Силата на Сибир”.