Иван Гешев е новият главен прокурор

Иван Гешев е новият главен прокурор

ВСС отново му даде доверието си с 20 срещу 4 гласа против

С 20 гласа „за“ и 4 „против“ Пленумът на ВСС избра Иван Гешев за главен прокурор на Репуб­лика Бъл­гария, след като пър­воначално указът за наз­начаването му беше вър­нат от дър­жав­ния глава, предаде „Фокус“. Това се случи след гласуване, в което с 20 гласа „за” и 4 „против“ беше прието пред­ложение да продължи нас­тоящата процедура по избор на главен прокурор. Пър­воначално членът на Съдийс­ката колегия на ВСС Атанаска Дишева пред­ложи да се гласува процедурата да бъде прек­ратена, но в по-голямата си част магис­т­ратите се противопос­тавиха на идеята. По този начин Иван Стоименов Гешев остана един­с­т­веният кан­дидат за поста главен прокурор и се прис­тъпи към прег­ласуване на кан­дидатурата му. Раз­поред­бите на основ­ния закон в дър­жавата отреж­дат на глав­ния прокурор ман­дат от 7 години без право на пов­торно избиране. Съг­ласно Кон­с­титуцията глав­ният прокурор е този, който осъщес­т­вява над­зор за закон­ност и методическо ръковод­с­тво върху дей­ността на всички прокурори.

Иван Гешев ще замести на поста главен прокурор Сотир Цацаров, чийто ман­дат изтича през януари.