Борисов се извъртя за болничните

Борисов се извъртя за болничните

Скандалното предложение ще бъде оттеглено, но КНСБ и КТ „Подкрепа”обаче излизат на протест

Пред­ложението пър­вият ден от бол­нич­ните да не се плаща на работ­ника няма да бъде внесено в Народ­ното съб­рание, съобщи пред жур­налисти министър-председателят Бойко Борисов, цитиран от правител­с­т­вената прес­служба. В изказ­ване пред медиите, излъчено в социал­ната мрежа, той иронизира, че от мяр­ката с неп­лащането на пър­вия ден от бол­нич­ния най-недоволни ще са хотелиерите в Гър­ция и очаква протести от тях. Заради сил­ния общес­т­вен отпор и след като син­дикатите заявиха, че ще организират национален протест, премиерът заяви, че няма да допусне изменението в нор­матив­ната уредба, одоб­рено от съвета на коалицията, да бъде внесено в пар­ламента. Уточни обаче, че се надява този проб­лем да намери решение в Национал­ния съвет за трис­т­ранно сът­руд­ничес­тво.

Двете син­дикални организации — КНСБ и КТ „Под­к­репа“, решиха да протес­тират в края на месеца въп­реки обрата за бол­нич­ните, обявиха пред­седателите на национал­ните стачни комитети Любка Геор­гиева и Тодор Капитанов. По думите им, крайно време е бъл­гар­с­кото правител­с­тво да раз­бере, че не може да си играе с нер­вите на бъл­гар­с­ките граж­дани, не може да се подиг­рава с хората и да си прави екс­перименти.