Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Пет14082020

Брой 154, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65286 BGN1 GBP = 2.16418 BGN1 CHF = 1.81364 BGN
Back Вие сте тук:Начало Начална О Б Я В А

О Б Я В А

Напоителни сис­теми“ ЕАД на основание чл. 14 и 15 от ПРУП­Д­ТД­ДУК, решение на Съвета на дирек­торите по Протокол от 08.11.2019 г., Решение на минис­търа на земеделието, храните и горите, съг­ласно Протокол по чл. 232а от Тър­гов­с­кия закон № РД 59113/19.12.2019 г. и Заповед на изпъл­нител­ния дирек­тор № РД-115/13.01.2020 г. отк­рива процедура за отдаване под наем за срок от 10 десет години на актив, стопанис­ван от клон „Марица“, гр. Плов­див:

Втори етаж от админис­т­ративна сграда — ХТУ Стряма с площ 105 кв.м., раз­положена в УПИ-I996 с площ 880 кв.м. по регулацион­ния план на с. Стряма, община Раков­ски.

Начална цена: 1 128/хиляда сто двадесет и осем/ лева годишно без ДДС.

Тър­гът ще се проведе в „Напоителни сис­теми“ ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“ № 136, ет. 3, зала 1 /при зак­рито заседание/ от Комисия, наз­начена от Изпъл­нител­ния дирек­тор на Дружес­т­вото на 31.01.2020 г. от 11 часа.

Пов­торна дата: 07.02.2020 г. от 11 часа.

Раз­мер на депозит за учас­тие: 10 % от начал­ната наемна цена. Внася се по смет­ката на „Напоителни сис­теми“ ЕАД гр. София всеки работен ден до деня, пред­хож­дащ датата на търга вкл.

Раз­мер, място и срок за закупуване на тръжна докумен­тация: 200/двеста/ лева без ДДС, сума която не се въз­с­тановява, платима в касата на „Напоителни сис­теми“ ЕАД, гр. София, бул. „Цар Борис ІІІ“№ 136, ет. 3 или на клона до 16:00 ч. всеки работен ден до деня, пред­хож­дащ датата на търга.

Закупилите тръжна докумен­тация могат да учас­т­ват в пов­тор­ния търг без закупуването й отново и без подаване на ново заяв­ление.

Нови кан­дидати закупуват тръжна докумен­тация при пов­торно провеж­дане на същата цена от същото място.

Приемане на пред­ложенията: в Деловод­с­т­вото — до деня пред­хож­дащ датата на търга вкл. всеки работен ден до 16 часа.

Време и начин за оглед — до 16 ч. на деня, пред­хож­дащ датата на търга вкл.

Общите и специални условия на търга, изис­к­вания към учас­т­ниците и списък на докумен­тите за учас­тие са в тръж­ната докумен­тация

Адрес и телефон на организатора: “НАПОИТЕЛНИ СИС­ТЕМИЕАД — София, гр. София, бул. „Цар Борис III“, № 136, ет. 3. тел. 0887 400 590.

България

Икономика

Култура

Спорт

Херо гони рекорд в бъл­гар­с­кия фут­бол

В двубоя срещу един от бив­шите си клубове — Лев­ски, нас­тав­никът на Берое Димитър Димитров-Херо стана вторият старши треньор в историята на б…

Прочети още:

Loading...

Свят

Демонстрациите в Беларус не стихват пети пореден ден

Демон­с­т­рациите в Беларус не стих­ват пети пореден ден

7000 души са задържани от неделя 0 “Комерсант“: Страната се раздели на арестуващи и арестувани

Демон­с­т­рациите в Беларус продъл­жават вече …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...