ЕС започва допитване за целите на бъдещето

ЕС започва широко допит­ване за определяне на целите за бъдещето. Допит­ването ще продължи две години, а началото ще бъде дадено на 9 май, съобщи Европейс­ката комисия. Готови сме да изс­лушаме всички мнения и след това да пред­ложим съот­вет­ните законодателни промени, заяви на прес­кон­ферен­ция зам.-председателят на ЕК Дуб­равка Шуица. Тя комен­тира, че досегаш­ните подобни проуч­вания не са били успешни, защото са оставали без пос­ледици. Тя добави, че ако мнозин­с­т­вото от граж­даните на ЕС иска промяна на европейс­ките договори, това може да се пос­тигне, стига да има необ­ходимата под­к­репа от европейс­ките инс­титуции.