Близо 170 хиляди български ферми са престанали да действат между 2010 и 2016 г.

1579689356 69812 1

Само преди ден фер­мерите в Гер­мания извадиха трак­торите в Бер­лин, протес­тирайки срещу масовите фалити в земеделието, където според статис­тиката от 2005 година досега в една от най-големите земедел­ски дър­жави в ЕС са спрели дей­ността си 130 хиляди стопан­с­тва. И бъл­гар­с­кото земеделие не отс­тъпва от тези тен­ден­ции, но при нас сривът се дължи основно на отпадането на лич­ните стопан­с­тва с до 10 декара, или 1 хек­тар, което е обяс­нимо при миг­рацията и зас­таряването на населението, поясни за Синор.бг минис­търът на земеделието Десис­лава Танева.

По данни на статис­тиката само за 6 години – между 2010-та и 2016 г. от кар­тата на бъл­гар­с­ките земедел­ски стопан­с­тва са изчез­нали 169 209 ферми. Ако през 2010 г. в страната ни са били регис­т­рирани 370 222 стопан­с­тва, през 2013 г. вече са 254 142, а през 2016 г. падат на 201 014. Дан­ните за 2016 г. регис­т­рират 45,7% намаление на броя на земедел­ски стопан­с­тва спрямо 2010 г. 

В същотоп­в­реме обаче изпол­з­ваната земедел­ска площ, индивидуално стопанис­вана от земедел­с­ките стопан­с­тва, се е увеличила със 178 569 хек­тара, или 1 785 690 дка. При общата стан­дар­тна продук­ция (СП) на земедел­с­ките стопан­с­тва (хил. евро) се регис­т­рира същес­т­вен ръст, като повишението през 2016 г. спрямо 2013 г. е 15.8%. А през целия период 20102016 г. е отчетено повишение от почти 54%.

Положител­ната тен­ден­ция е в това, че върви окруп­няване на земедел­с­ките земи и на прак­тика в страната няма пус­теещи земи, посочи още Танева. Като за този шес­т­годишен период стопан­с­т­вата, обработ­ващи над 50 хек­тара, са се увеличили с 16%. А сред­ната изпол­з­вана площ на стопан­с­т­вата, които обработ­ват земя, е нарас­нала повече от два пъти между 2010 и 2016 г. Ако през 2010 г. е била 10,13 ха, през 2016 г. е 20,58 ха, обясни още минис­тър Танева.

Нека пог­лед­нем и дан­ните на Еврос­тат. Според тях за периода от 2005 до 2016 г. броят на стопан­с­т­вата в ЕС е намалял с около една чет­върт, което пред­полага, че в дър­жавите членки са прес­танали да същес­т­вуват до 4,2 млн. стопан­с­тва, огромна част от които (около 85 %) са били малки стопан­с­тва с раз­мер под 5 хек­тара, или 50 декара.

В пропор­ционално изражение най-резкият спад от почти две трети се наб­людава в Словакия и Бъл­гария. През този период най-голямо намаление в броя на стопан­с­т­вата е отбелязано в Полша (приб­лизително 1,1 млн. по-малко стопан­с­тва, или 43 %), Румъния (приб­лизително намаление от 0,8 млн. стопан­с­тва, или 20 %) и Италия (приб­лизително 0,6 млн. стопан­с­тва, или 34 %). Всички дър­жави членки, с изк­лючение на Ирлан­дия, са отбелязали спад в броя на стопан­с­т­вата.

Площта на изпол­з­ваната за земедел­ско произ­вод­с­тво земя като цяло е останала неп­роменена (+0,2 %) в периода 20052016 г. въп­реки ряз­кото намаляване на броя на стопан­с­т­вата. На рав­нището на ЕС това кон­солидиране на земедел­с­ката земя отразява нарас­т­ването на броя на най-големите стопан­с­тва и на земята, която те са изпол­з­вали за сел­с­кос­топан­ски цели.

Сред дър­жавите членки тази промяна е нас­тъпила в раз­лични класове според раз­мера. Във Фран­ция, Гер­мания, Фин­лан­дия и Обединеното крал­с­тво по-специално броят на стопан­с­т­вата и изпол­з­ваната земедел­ска площ са нарас­нали само в категорията стопан­с­тва с най-голям раз­мер от 100 хек­тара или повече, като във всички други класове според раз­мера е отбелязан спад. В много други дър­жави членки промяната е нас­тъпила в мал­ките класове според раз­мера; нап­ример в периода 20052016 г. е имало нарас­т­ване на броя на стопан­с­т­вата и на изпол­з­ваната земедел­ска площ в стопан­с­т­вата с раз­мер над 20 ха в Италия и в Румъния и в стопан­с­т­вата с раз­мер над 10 ха в Унгария и в Бъл­гария.

Sinor.BG