Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Съб08082020

Брой 149, Година XXXI

            Валута: 1 USD = 1.65147 BGN1 GBP = 2.17235 BGN1 CHF = 1.81785 BGN
Back Вие сте тук:Начало Начална Онлайн платформа дава безплатни съвети за ниви

Онлайн платформа дава безплатни съвети за ниви

Наследяването на имоти и договорите за аренда са сред най-честите казуси

Да управ­ляваш земята си понякога е трудно, особено когато е далеч, а соб­с­т­веността е раз­х­вър­ляна между десетки нас­лед­ници. Един точен правен съвет обаче може да промени нещата и от имота да започне да тече печалба.

От тази сед­мица високок­валифициран екип от юристи на лидера в управ­лението на земедел­ски земи „Агрион“ дава без­п­латни правни кон­сул­тации за всички соб­с­т­веници и пол­з­ватели на земя.

Доб­рата новина е, че това ще става дигитално, от всяка точка на Бъл­гария и света, където и да живеят соб­с­т­веници на бъл­гар­ска земя.

Кон­сул­тациите се провеж­дат през сайта на ком­панията, където има изг­радена нароч­насек­ция https://www.agrion.bg/bg/legal/. От пред­ложението могат да се въз­пол­з­ват соб­с­т­веници на земи и нас­лед­ници на ниви, както и всички, които искат да раз­берат как могат ефек­тивно да стопанис­ват земята си или да закупят такава. За първи път тази услуга е дос­тъпна и за бъл­гари, които притежават имоти, но живеят зад граница.

Освен през сек­цията в сайта, клиен­тите могат да се свър­з­ват с юрис­тите на „Агрион“ и през без­п­лат­ния национален номер 08001166, както и през сис­темата за чат на живо на сайта. Екс­пер­тите на „Агрион“ са на раз­положение за обс­тойна кон­сул­тация за всички аспекти на сдел­ката.

От ком­панията могат да се въз­пол­з­ват соб­с­т­веници на земи, нас­лед­ници на ниви, както и всички, които искат просто да раз­берат колко струват тех­ните терени, за да сключат изгодна сделка.

Съветите са изк­лючително полезни и за хора, които живеят зад граница, но притежават земя. Те могат да се кон­сул­тират без­п­латно за начините, без да се налага да пътуват до Бъл­гария.

Един от проб­лемите, на които може да се намери бързо и ефек­тивно решение е продаж­бата за земя — бързо, ефек­тивно и без излишна бюрок­рация. За тези соб­с­т­веници, освен с правни кон­сул­тации, „Агрион“ е готова да съдейс­тва с проверка на соб­с­т­веността на пар­целите, както и да нап­рави без­п­латна оценка на имота.

През пос­лед­ните години инвес­тицията в земедел­ска земя носи устой­чиви доходи на тези, които са решили да инвес­тират в нея или да управ­ляват активно своя соб­с­т­веност. Често обаче те са обър­кани от слож­ната законодателна уредба и пос­лед­ващите казуси. С без­п­лат­ните кон­сул­тации искаме да помог­нем за раз­решаването на тези проб­леми, за да могат соб­с­т­вениците да печелят от земедел­с­ките си земи, без да се налага да плащат за скъпи правни съвети“, заявиха от „Агрион“.

Ком­панията гаран­тира корек­тна цена за всеки терен, тъй като, за раз­лика от други, не изпол­зва осред­нени оценки, а работи по специално съз­даден алгоритъм, с раз­лични показатели, който гаран­тира прецизна оценка.

Най-честите казуси, които раз­решават юрис­тите на „Агрион“ са нас­лед­с­т­вените. Често земята е раз­покъсана между десетки соб­с­т­веници, някои от които дори не живеят в Бъл­гария. Екс­пер­тите на „Агрион“ са доказали, че могат да намират решения на такива случаи, дори с по 30 соб­с­т­веника.

Тежък проб­лем са договорите за наем и аренда. Стопаните често не са наясно с процедурите и правата си и тър­сят юридическа помощ, за да получат адек­ватно зап­лащане за соб­с­т­веността си. Тези, които не са доволни от досегаш­ните си кон­т­ракти, могат да получат съвет как да прек­ратят неиз­год­ния си договор за аренда, за да получат по-добри условия.

Пос­лед­ните години арен­даторите също имат сериозен интерес към юридичес­ките услуги на „Агрион“. Най-честите проб­леми са свър­зани с правата и задъл­женията по договорите, с дек­ларирането им и дуб­лирането на договори за едни и същи имоти.

“Агрион“ е пър­вата бъл­гар­ска ком­пания, която над­г­ради професионал­ните стан­дарти за управ­ление на земедел­ска земя с най-модерните тех­нологии.

През годините ком­панията разви екип от високок­валифицирани специалисти в сдел­ките със земедел­ска земя, които могат да намерят решение на всеки един казус — независимо дали е свър­зан с покупко-продажба, отдаване под наем или аренда на ниви.

Икономика

БАБХ проверява сиренето и кашкавала в търговските вериги

БАБХ проверява сиренето и каш­кавала в тър­гов­с­ките вериги

Има свръх производство на сурово мляко в Европа, което ще наложи прилагането на регулации

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните, Коми…

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500-600 хиляди на месец

Свиват бюджетът на „Герена“ до 500600 хиляди на месец

Името на фир­мата, отпус­нала заема, не може да бъде оповес­тена, заради нежеланието на самата ком­пания, заяви Павел Колев

Бюджетът на Лев­ски за…

Прочети още:

Loading...

Свят

Япония почете с минута мълчание жертвите в Хирошима преди 75 г.

Япония почете с минута мъл­чание жер­т­вите в Хирошима преди 75 г.

Атомната бомба на САЩ унищожава тогава 140 000 души

Япония почете на 6 август с минута мъл­чание паметта на жер­т­вите от американ­с­ката атомна б…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...