Отиде си Родолюбецът и Строителят Симеон Пешов

Отиде си Родолюбецът и Строителят Симеон Пешов

Ръководителят на „Главболгарстрой” бе пример за патриотизъм, почтеност, щедрост и любов към хората

Внезапно почина шефът на строител­ната ком­пания “Глав­бол­гар­с­т­рой“ инж. Симеон Пешов, съоб­щиха от ком­панията вчера.

Инж. Симеон Пешов е роден на 29 март 1941 г. в самоков­с­кото село Бел­чин. Завър­шва висше образование в Инженерно-строителния инс­титут в София. Професионал­ният му път започва в Изчис­лителен цен­тър за строител­с­т­вото. Заемал е ръководни пос­тове в Управ­лението за строител­с­тво в СССР (днес „Глав­бол­гар­с­т­рой”) и в Минис­тер­с­т­вото на строежите, където през 80-те години на XX в. дос­тига до поста на зам.-министър. От 1990 година ръководи ком­паниите в групата на “Глав­бол­гар­с­т­рой“. Пред­седател е на Камара на строителите в Бъл­гария от 2003 до 2010 г., а след това и почетен пред­седател. Основател на фон­дация “Въз­раж­дане за Бел­чин“. Той бе и заместник-председател на Форум „България-Русия”.

Пок­лонението ще се със­тои днес от 10:00 до 12:30 часа в цър­к­вата “Св. св. Апос­толи Петър и Павел“ в село Бел­чин.