Дербито ЦСКА – Левски на 18 декември

Дер­бито ЦСКА – Лев­ски ще се със­тои на 18 декем­ври (петък) от 18 часа, обявиха от БФС. Минис­търът на здравеопаз­ването Кос­тадин Ангелов кон­к­ретизира противоепидемич­ните мерки, които се отнасят за спорта в рам­ките на обявения лок­даун, който ще важи за периода 27 ноем­ври – 21 декем­ври 2020 г. „Заб­ранява се провеж­дането на всички колек­тивни и индивидуални спор­тни мероп­риятия от тренировъчен и със­тезателен харак­тер за лица до 18 г.“, съобщи минис­търът.

Всички спор­тни мероп­риятия с тренировъчен и със­тезателен харак­тер за лица над 18 г. и меж­дународ­ните със­тезания за лица под 18 г. се провеж­дат без пуб­лика. Преус­тановяват се посещенията във фит­нес цен­т­ровете“, пише още в заповедта на минис­тър Ангелов.

При това положение фут­бол­ното и останалите спор­тни пър­вен­с­тва ще продъл­жат да се провеж­дат по план, но без пуб­лика. От Фут­бол­ния съюз обявиха кога ще се изиг­раят отложените мачове от Първа лига. Прог­рамата: Лев­ски — Локомотив (Пд) — 2 декем­ври, Берое — Лев­ски — 9 декем­ври, Цар­ско село — Ботев (Пд) — 16 декем­ври, ЦСКА – Лев­ски – 18 декем­ври, Берое — Мон­тана — 19 декем­ври и Лудогорец — Ботев (Пд) — 20 декем­ври.