Ресторантите отварят на 1 март

Рес­торан­тите да отворят отново на 1 март, а нощ­ните заведения 15 дни по-късно в зависимост от епидемич­ната обс­тановка, се договорили здрав­ният минис­тър Кос­тадин Ангелов и пред­с­тавители на бранша. Ком­пен­сация ще може да бъде получена за целия фев­руари месец.