Земеделието ни с най-ниска брутна добавена стойност в ЕС

Изнасяме основно суровини, голяма част от които се връщат с добавена стой­ност, опаковани и бран­дирани — главно през чуж­дите тър­гов­ски вериги

През 2020 г. сел­с­кос­топан­с­кият сек­тор е доп­ринесъл около 171,9 млрд. евро за БВП на ЕС, което се рав­нява на 1,3% от общия. В срав­нително изражение това е само малко по-малко от целия БВП на Гър­ция. Сел­с­кос­топан­с­ката индус­т­рия в ЕС съз­дава прог­нозна брутна добавена стой­ност от 177 милиарда евро през 2020 г. Един от начините да се раз­г­лежда това е, че на всеки 1 евро, похар­чено за раз­ходите за стоки и услуги, изпол­з­вани в произ­вод­с­т­вения процес, фер­мите в ЕС съз­дават добавена стой­ност от 0,75 евро. Най-висока е брут­ната добавена стой­ност в агробиз­неса и преработ­ката на храни в Италия, Фран­ция и Гер­мания, а най-ниска е в Бъл­гария, където аграр­ният сек­тор основно изнася суровини, голяма част от които се връщат с добавена стой­ност, опаковани и бран­дирани — главно през чуж­дите тър­гов­ски вериги. При средна обща брутна добавена стой­ност за ЕС — Гер­мания, Италия и Фран­ция имат коефициент от между 1.10 до 3.20 EUR на всяко 1 евро суровина, докато в Бъл­гария този коефициент е между 0.12 и 0.23 евро.