Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 95, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална На всеки 4 дни загива работник

На всеки 4 дни загива работник

У нас фаталните трудови злополуки са два пъти по-високи от средноевропейските нива

На всеки 4 дни един бъл­гар­ски работ­ник не се прибира вкъщи, защото загива на работ­ното си място. 2309 са трудовите злополуки, отчетени у нас през миналата година, показва оператив­ната инфор­мация на НОИ. Тъж­ната статис­тика сочи, че са регис­т­рирани 89 смър­тни случая, 8 от тях на жени. През 2020 г. отново най-много жер­тви има в икономичес­ките дей­ности от сек­тор “Строител­с­тво“ — 17 бр. (2019 г. — 18 бр.), след­ван от “Сухопътен тран­с­порт“ — 11 бр., и “Тър­говия“ — 8 бр. Статис­тиката отчита още, че в Бъл­гария фатал­ните трудови злополуки, отнесени към 100 000 работещи, продъл­жават да са два пъти по-високи от сред­ноев­ропейс­ките нива. Загубените в резул­тат на трудови злополуки кален­дарни дни за 2020 г. са 162 480. Според пос­лед­ните пуб­ликувани данни на Национал­ния осигурителен инс­титут през 2018 г. у нас са приз­нати едва 15 нововъз­ник­нали случая на професионални болести. За срав­нение, през 2009 г. тех­ният брой е бил 116. По данни на НОИ през 2019 г. починалите у нас лица между 20 и 65 г., т. е. в работос­пособна въз­раст, са 17 199 души, като вероятно при част от тях лошите условия на труд и свър­заните с тях заболявания са една от причините.

Икономика

Loading...

Култура

Габровското биенале на хумора и сатирата се отлага

Заради продъл­жаващата пан­демична обс­тановка и пред­вид меж­дународ­ния мащаб на събитието, 25-тото издание на Габ­ров­с­кото биенале на хумора и с…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Свят

Индия регистрира над 4000 смъртни случая за денонощие

Индия регистрира над 4000 смъртни случая за денонощие

Лондон ще решава на 14 юни дали да продължи с облекчаването на ограниченията заради COVID-19

Индия вчера регис­т­рира за трети пореден ден по-м…

Прочети още:

Loading...

Земеделие