На многая лета, посланик Митрофанова!

На многая лета, посланик Митрофанова!

В навечерието на Деня на Русия ръководителката на дипломатическата мисия на РФ у нас празнува своя рожден ден

Днес Нейно Превъз­ходител­с­тво пос­ланич­ката на Рус­ката федерация в Репуб­лика Бъл­гария Елеонора Вален­тиновна Мит­рофанова праз­нува своя рож­ден ден.

Въз­питаник на великата руска дип­ломатическа школа — меж­дународ­ник, пар­ламен­тарист и общес­т­веник с впечат­ляваща кариера като първи зам.-министър на вън­ш­ните работи на Русия, зам. генерален дирек­тор и пред­седател на Изпъл­кома на ЮНЕСКО и ръководител на Федерал­ната аген­ция „Рос­сот­руд­ничес­тво”. И на пос­ледно, но не по важ­ност място – любяща съп­руга и майка.

Във всички тези житейски и професионални поп­рища Елеонора Вален­тиновна показва своя силен харак­тер, трудолюбие, хуманизъм, пат­риотизъм и жен­ска чув­с­т­вител­ност, която е особено нужна в днеш­ния кризисен свят.

Бъл­гарите много бързо припоз­наха Елеонора Вален­тиновна като иск­рен приятел и усетиха ней­ната топ­лота, жен­ска деликат­ност и обич към нашия народ и правос­лавна кул­тура. Кул­минация на тази взаимна емоция бе дарението на бюст на великия Фьодор Дос­тоев­ски на Народ­ната биб­лиотека в навечерието на 24 май.

Издателите и екипът на ЗЕМЯ чес­титят на пос­ланик Мит­рофанова ней­ния личен праз­ник, както и пред­с­тоящия на 12 юни национален праз­ник — Ден на Русия.

Желаем й дъл­голетие, крепко здраве и успехи в благород­ната мисия за пос­тигане на нови успехи във веков­ните и традиционни българо-руски отношения на дружба и духовна близост.

На многая лета, пос­ланик Мит­рофанова!