Олиото стана двойно по-скъпо от дизела

В много градове на дребно то достигна границата от 4 лв.

В Плевен през пос­лед­ната сед­мица цената на литър слън­чог­ледово олио дос­тигна 4,15 лв. на дребно в някои магазини, което е най-високата цена на мас­лото в цялата страна, сочи анализ на Земедел­с­кото минис­тер­с­тво по справка на Сис­темата за агропазарна инфор­мация (САПИ). Според статис­тиката литър дизел в района се тър­гува по 2,04 лв. за литър, което показва, че олиото вече е двойно по-скъпо от горивото. В Тър­говище слън­чог­ледовата маз­нина също е над 4 лв. за литър в мал­ките магазин­чета, а в големите се продава средно над 3,80 лв. Около границата от 4 лв. за литър е олиото и в столицата, Стара Загора, Хас­ково, Пер­ник, Раз­г­рад, Силис­тра, Благоев­г­рад, Раз­г­рад, Русе и други населени места. Сред­ната цена за магазините в страната, кал­кулирана на дребно, е 3,77 лв./литър, докато на едро тя е 3,08 лв. за същото количес­тво.