Експерт: МиГ-29 са изправни самолети

Експерт: МиГ-29 са изправни самолети

Българският пилот няма да търпи повече унижения и спекулации, увери командир на “Граф Игнатиево“

Процесът на под­дръжка на изт­ребителя не е целеви еднок­ратен, той се проверява и под­държа пос­тоянно. Всички части са нови и прис­тигат от Русия, те имат гаран­ция и ресурс. Всяко говорене, че са остарели е спекулация, защото самолетите се под­дър­жат в пер­фек­тно със­тояние. Има ги и всички сис­теми, за да се спаси пилотът, категоричен е коман­дирът на авиобаза “Граф Игнатиево“ бригаден генерал Николай Русев пред БТВ. Русев обясни, че след всеки опит за спекулация с

теми, свър­зани с бой­ната ни авиация, опити да се във­личат пилотите ни, инженерно-техническият със­тав в инт­риги и в политически реван­шизъм, ще срещ­нат категоричен законосъоб­разен отпор. Нашата толеран­т­ност е изчер­пана към тези теми, предуп­реди генерал Русев. Бъл­гар­с­кият пилот повече няма да търпи унижението от група хора, които периодично излизат и говорят от наше име и заб­луж­дават общес­т­вото. Ние ще продъл­жим да служим на родината си, а не на чужди каузи, каза ген. Русев.