Страните от Г-7 увеличават финансирането за климата

Седемте най-развити индус­т­риални страни се споразумяха вчера да увеличат приноса си във финан­сирането на дейс­т­вия, свър­зани с климата, и да изпъл­нят обещанието си за осигуряване на 100 млрд. долара годишно за под­помагане на по-бедните страни. Г-7 призова също и други раз­вити страни да се включат в усилието, пише Рой­терс, позовавайки се на общо изяв­ление след трид­нев­ната среща на върха на групата в Анг­лия. Отново пот­вър­ж­даваме колек­тив­ната цел на раз­витите страни заедно да осигуряваме по 100 млрд. долара годишно до 2025 г. от дър­жавни и час­тни източ­ници, в кон­тек­ста на съдър­жателни дейс­т­вия и проз­рач­ност, посочва групата.