Бившият шеф на ДАНС в ареста

Сред задържаните за ловно бракониерство  е и собственикът на футболния отбор "Витоша" (Бистрица), където играеше Бойко Борисов

Дос­корош­ният пред­седател на ДАНС Димитър Геор­гиев е задър­жан от полицията след сиг­нал за незаконен лов близо до село Сушица, в рам­ките на Дивечовъд­ното гор­ско стопан­с­тво Симитли, предаде БНР. При претър­с­ването на двата автомобила на групата са отк­рити няколко скъпи ловни оръжия, голямо количес­тво пат­рони, както и убито диво прасе. Сиг­налът е подаден във втор­ник в ДГС-Симитли, пот­върди за БНР дирек­торът на ЮЗДП Дамян Дамянов. По инфор­мация на радиото заедно с него са задър­жани още трима души. Единият от тях е нас­тоящ служител на ДАНС, другият пък е соб­с­т­веникът на фут­бол­ния отбор „Витоша“ (Бис­т­рица), където играеше бив­шият премиер Бойко Борисов. Според „Нова телевизия“ това е Сер­гей Таш­ков. „По случая е образувано досъдебно произ­вод­с­тво. Младият служител от ДАНС е колега на Бойко Борисов от спор­т­ния клуб „Бис­т­ришки тигри“. Играят мач, те спор­туват заедно“, така комен­тира случая служеб­ният вът­решен минис­тър Бойко Раш­ков. За този втор­ник не е имало заявка, нито раз­решително за лов, няма никакви над­лежно офор­мени документи, са посочили от ДГС в Симитли.