Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 187, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална Тристранката прие актуализацията на бюджета

Тристранката прие актуализацията на бюджета

Тристранката прие актуализацията на бюджета

С рядко единодушие синдикати и работодатели подкрепиха принципно преизчислението на пенсиите през коефициента за стажа

Социал­ните пар­т­ньори в Национал­ния съвет за трис­т­ранно сът­руд­ничес­тво (НСТС) са под­к­репили проек­тите за актуализация на дър­жав­ния бюджет, на бюджета за общес­т­веното осигуряване и на Здрав­ната каса, обяви вчера служеб­ният минис­тър на труда и социал­ната политика Гълъб Донев. В трис­т­ран­ката е пос­тиг­нато рядко единодушие на тема пен­сии. И син­дикати, и работодатели са се обявили в под­к­репа на изб­рания от служеб­ното правител­с­тво под­ход за преиз­чис­ление с по-висок коефициент на тежест за всяка година осигурителен стаж. Така обаче социал­ните пар­т­ньори ще се сблъс­к­ват с раз­нобоя в пар­ламента, където има два проекта с друг механизъм на преиз­чис­ление — с осигурител­ния доход от 2018 г. По-високият осигурителен доход се смята за произ­волна база за преиз­чис­ление, нес­вър­зана с индивидуал­ния осигурителен принос на човек. За раз­лика от него, преиз­чис­лението с по-висок коефициент за стажа отразява именно този принос, освен това залага по-високи пен­сии и за бъдещите пен­сионери. През коефициента ще бъдат увеличени всички пен­сии, докато през осигурител­ния доход — само около 75% от тях. “Под­к­репяме изб­рания под­ход за увеличаване на раз­мера на пен­сиите, докол­кото се увеличава ролята на приноса на лицето към осигурител­ната сис­тема“, се казва в официална позиция на Бъл­гар­с­ката стопан­ска камара. КНСБ също има някои забележки по проекта, но намира и пред­ложенията на правител­с­т­вото за прием­ливи. Пред­седателят на БСК Радос­вет Радев и президен­тът на КНСБ Пламен Димит­ров напом­ниха, че отп­реди април­с­ките избори нас­тояват за актуализация.

България

Икономика

Култура

Кенет Брана отличен с голямата награда в Торонто

Британ­с­кият филм “Бел­фаст“ спечели голямата наг­рада на 46-ия Меж­дународен фил­мов фес­тивал в Торонто.

Биог­рафична драма на британ­с­кия режисьор…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Кристиано Роналдо счупи пореден рекорд

Кристиано Роналдо счупи пореден рекорд

Нападателят на Ман­чес­тър Юнай­тед Крис­тиано Роналдо пос­тави нов рекорд. Пор­тугал­с­ката фут­болна звезда подобри пос­тижението на Златан Ибрахимо…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

Торовите заводи спират работа заради скъпия газ

Торовите заводи спират работа заради скъпия газ

От януари 2022 г. токът за бита ще поскъпне поне с 50%, предвижда енергиен експерт

Ряз­кото пос­къп­ване на тока в Европа се дължи на новите цен…

Прочети още:

Loading...