Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 234, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална Срещу сегашните и утрешните трудности - решителност и споделени отговорности с помощта на европейските средства

Срещу сегашните и утрешните трудности - решителност и споделени отговорности с помощта на европейските средства

Срещу сегашните и утрешните трудности - решителност и споделени отговорности с помощта на европейските средства

Семейна оран­жерия в Слив­ница прилага модер­ните европейски прак­тики на базата на проект по под­мярка 4.1 “Инвес­тиции в земедел­ски стопан­с­тва“ по Прог­рама за раз­витие на сел­с­ките райони (20142020 г.)

Фирма “ЕТ Кар­боника Плюс — Радос­тина Пет­рова“, град Слив­ница, притежава високотех­нологична оран­жерия за отг­леж­дане на крас­тавици. Оран­жерията е истин­ски семеен биз­нес на Радос­тина и съп­ругът й Петър Пет­ров. Помощ оказ­ват и родителите, които взимат учас­тие в немал­кото дей­ности в оран­жерията.

Сред основ­ните фак­тори за новото раз­витие на семей­ния им биз­нес е реализирания от тях проект по под­мярка 4.1 от Прог­рама за раз­витие на сел­с­ките райони ПРСР (20142020 г.). Той е на стой­ност над 1,1 млн. лева и е за изг­раж­дане и оборуд­ване на обс­луж­ваща сграда в мес­т­ност “Шабаново поле“ в зем­лището на Слив­ница.

За храненето на рас­тенията са изпол­з­вани специални продукти за хид­ропонно отг­леж­дане. Кул­турата е с посевна норма 1 500 рас­тения на декар. Уникал­ните свойс­тва на сорта крас­тавици Hi Force F1 от иноватив­ната серия Hi Revolution поз­волява вед­нага след раз­саж­дането да се удвои броят на стеб­лата до 3000 стебла на декар, съот­ветно се пос­тига по-висок добив. Инвес­тицион­ното пред­ложение на Радос­тина и Петър е биологично ориен­тирано, сериозно и амбициозно замис­лено. Те изг­раж­дат пред­п­риятие със склад за преработка и съх­ранение на плодове и зелен­чуци. То е раз­положено върху 1504 кв. м. Плановете на соб­с­т­вениците са тук да се преработ­ват раз­лични сезонни плодове и зелен­чуци, като основно се пред­вижда произ­вод­с­тво на печени или зам­разени зелен­чуци. Другото нап­рав­ление е и преработ­ката на раз­лични видове плодове, които след прибирането им се пос­тавят в хладилна камера за предох­лаж­дане. Пос­ред­с­т­вом проекта изг­радихме модерна оран­жерия, раз­казва Радос­тина и обясни, че съоръжението притежава соб­с­т­вен климатичен кон­т­рол. Регулираме тем­пературата и влагата за отг­раж­дането на кул­турите.

Семейс­т­вото е решило да кан­дидат­с­тва с нов проект по Прог­рамата за пос­т­рояването на соб­с­т­вена цен­т­рала със слън­чеви батерии, която ще осигурява енер­гия през нощта. С това семейс­тво Пет­рови ще оптимизира енер­гий­ните високи цени и ще намалят раз­ходите за тях. Другото изгот­вено пред­ложение е за под­г­ряване на кореновата сис­тема на рас­тенията. Те обмис­лят и пос­тавянето на лед-лампи, които ще намалят времевия период от раз­саж­дането до брането. Проек­тите са точно по специал­ността на Петър, който е бил специалист в енер­гетиката. Радос­тина пък сега трупа знания и умения, защото учи трета година Аграр­ния универ­ситет в Плов­див. За семей­ната оран­жерия работят освен родителите и двамата им сина — 11 годиш­ните близ­наци и още 6 човека. Според Петър те ги приемат като истин­ски членове на неговото семейс­тво — и в работата, и в почив­ките, и в ежед­невието. За този оптимис­тичен резул­тат решаващ принос има въз­мож­ността, дадена на бъл­гар­с­кия фер­мер по линия на под­мярка 4.1 “Инвес­тиции в земедел­ски стопан­с­тва“ на ПРСР (20142020 г.), която дава въз­мож­ност на мал­кия и среден агробиз­нес да пос­тига своите големи цели.

logos eu mnz

България

Икономика

Култура

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...