Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 234, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална Боби Михайлов изнудвал ЦСКА

Боби Михайлов изнудвал ЦСКА

ЦСКА излезе с официална позиция по повод изказ­ването на Борис­лав Михай­лов, че БФС е помагал на “чер­вените“ в пос­лед­ните две години. В интервю за БНТ Михай­лов заяви, че БФС на два пъти е взимал активно учас­тие в проб­лемите на ЦСКА с лицен­зирането и с отношенията им към УЕФА. И двата пъти са били в полза на ЦСКА. „Армей­ците“ съоб­щиха сен­зационно, че са били изнуд­вани от президента на БФС заради Любос­лав Пенев, който беше кан­дидат за шеф­с­кия пост на фут­бол­ната цен­т­рала. „В свое изказ­ване от 23.10.2021 г-н Борис­лав Михай­лов отп­рави твър­дения, че БФС е “помагал“ на ЦСКА, включително при зав­ръщането на ЦСКА във вис­шия ешелон на бъл­гар­с­кия фут­бол през 2016 г. и в Европейс­ките клубни тур­нири (ЕКТ) през 2018 г.“, се казва в позицията на ЦСКА.

Адвокатът на клуба Пър­ван П. Пър­ванов, който пред­с­тав­лява ЦСКА в арбит­раж­ните произ­вод­с­тва срещу УЕФА, по повод изваж­дането на ЦСКА от ЕКТ, помести пис­мени доказател­с­тва, които показ­ват, че БФС и Борис­лав Михай­лов дейс­т­вително нап­равиха опит да под­к­репят усилията на ЦСКА за зав­ръщане в ЕКТ. Г-н Пър­ванов обаче също така изрично под­чер­тава в своето изказ­ване, че тази “помощ“, изразяваща се в изп­ращането на посочените три писма, не беше доб­роволна и пис­мата не само не “помог­наха“, а точно обрат­ното — допъл­нително нас­тър­виха УЕФА в арбит­раж­ните произ­вод­с­тва пред КАС. Тези два ключови факта не се споменават от Борис­лав Михай­лов, когато си приписва зас­лугата за връщането на ЦСКА в ЕКТ. Това се прави с очевид­ната цел да се внуши, че клубът и адвокатът му едва ли не са изпад­нали в противоречие в позицията си относно г-н Михай­лов, на база общите комен­тари на г-н Пър­ванов относно влиятел­ността на г-н Михай­лов в УЕФА, нап­равени по време на прес­кон­ферен­цията на ЦСКА от 3 март 2018 г. На първо място клубът и неговите соб­с­т­веници пот­вър­ж­дават думите на г-н Пър­ван П. Пър­ванов, че Борис­лав Михай­лов и БФС са изг­радили модел на управ­ление, в който всички дъл­жими по закон и правил­ник дейс­т­вия по управ­ление от страна на БФС се предос­тавят на ЦСКА по недоб­росъвес­тен начин и само след дик­туването на условия, които не само не се след­ват от приложимите правила, а и рутинно и целенасочено се изпол­з­ват, зa да ощетяват ЦСКА, както репутационно, така и финан­сово. В кон­к­рет­ния случай, за да под­к­репи усилията на клуба да играе в ЕКТ с въп­рос­ните писма, Борис­лав Михай­лов изрично изиска ЦСКА да не издига и под­к­репя кан­дидатурата на г-н Любос­лав Пенев за президент на БФС. Впос­лед­с­т­вие, както г-н Пър­ванов правилно посочва, пис­мата бяха изп­ратени, но от тях не пос­ледва нищо, а ЦСКА и соб­с­т­вениците бяха принудени да мъл­чат и да продъл­жават да финан­сират двете изк­лючително скъпи арбит­ражни произ­вод­с­тва пред КАС, които в крайна сметка, г-н Пър­ванов и неговия екип доведоха до успешен завър­шек в полза на ЦСКА. Така, на 3 март 2018 г., когато ЦСКА даде прес­кон­ферен­ция по случай зав­ръщането на клуба в ЕКТ, ние и нашият адвокат бяхме принудени да изразяваме пуб­лична под­к­репа към Борис­лав Михай­лов, защото той вече си беше осигурил лесна победа над г-н Любос­лав Пенев, и дър­жеше съд­бата на след­ващите четири сезона на ЦСКА в ръцете си. Същата форма на изнуд­ване тече вече трета година, в която ние чакаме БФС да изп­рати статис­тичес­ката справка на ЦСКА за учас­тие в ЕКТ до уеб­сайта на УЕФА (елемен­тарно админис­т­ративно задъл­жение на БФС), само защото г-н Михай­лов няма с какво друго да ни държи в шах. Този път обаче не можем да мъл­чим, докато г-н Михай­лов се опитва да си приписва чужди зас­луги и да си оправя ими­джа с ЦСКА. Това са само няколко примера за “коруп­цион­ната сис­тема от индул­ген­ции“, спомената от г-н Пър­ванов, по който модел режима на Борис­лав Михай­лов управ­лява бъл­гар­с­кия фут­бол от 16 години. ЦСКА учтиво моли Борис­лав Михай­лов да не ни прави повече услуги. Един­с­т­веното, от което имаме нужда е да се спаз­ват правилата, те да важат еднакво за всички, и управ­лението да е в ръцете на ком­петен­тни хора. Останалото ще свър­шат инвес­титорите, които дават парите си, за да има бъл­гар­ски фут­бол, и пазарът. Смятаме, че 16 години са дос­татъчно дълго време, за да е ясно на всички, че г-н Борис­лав Михай­лов не може да осигури тези базисни условия, и затова нека той да даде път на Димитър Бер­батов и неговия амбициозен екип“, се казва в позицията на фут­болен клуб ЦСКА.

България

Икономика

Култура

Спорт

Положението на „Герена“ пак е критично

Положението на „Герена“ пак е критично

Нямаше никакви финансови отстъпки от страна на Хубчев и екипа му, разочарован съм, призна изпълнителният директор на Левски Ивайло Ивков

Изпъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Олаф Шолц е новият канцлер на Германия

Олаф Шолц е след­ващият кан­ц­лер на Гер­мания, Това стана ясно, след като неговата Социал­демок­ратическа пар­тия (СДП) под­писа споразумение със З…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...