Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 274, Година XXXII

Back Вие сте тук:Начало Начална Патриарх Кирил поздрави президента Румен Радев

Патриарх Кирил поздрави президента Румен Радев

Патриарх Кирил поздрави президента Румен Радев

Светейшият патриарх Московски и на цяла Русия Кирил поздрави Румен Радев с преизбирането му на поста президент на Република България

“До Негово Превъз­ходител­с­тво гос­подин Румен Радев, президент на Репуб­лика Бъл­гария

Ваше Превъз­ходител­с­тво, уважаеми гос­подин Президент!

Сър­дечно Ви поз­д­равявам с преиз­бирането Ви на поста президент на Бъл­гария.

Пос­тиг­натата от Вас победа на изборите убедително свидетел­с­тва за под­к­репата на Вашите съг­раж­дани към пред­ложения курс на социал­нополитическо и икономическо раз­витие на страната.

Брат­с­ките народи на Бъл­гария и Русия, имащи общи славян­ски корени и историческо нас­лед­с­тво, са свър­зани с една вяра и хрис­тиян­ски духовно-нравствени цен­ности, със­тавящи основата на нашите национални кул­тури. Особено бих искал да отбележа, че важен принос в запаз­ването на това един­с­тво внасят Рус­ката и Бъл­гар­с­ката помес­тна правос­лавна цър­ква, доб­рите отношения между които са издър­жали нелеките изпитания на времето и се надявам и занап­ред те да под­помагат укреп­ването на сът­руд­ничес­т­вото между нашите страни.

Желая Ви пъл­нота на душев­ните и телесни сили, изобилна помощ Божия и успехи в отговор­ното дър­жавно служение, а на жителите на Бъл­гария — мир и благополучие.

С уважение

КИРИЛ 

Пат­риарх Мос­ков­ски и на цяла Русия.“

България

Гласове в защита на словото

Гласове в защита на словото

Стотици журналисти, общественици, политици и граждани подкрепиха освободените от „Дума“ журналисти

Вед­нага след новината за отс­т­раняването от…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Loading...

Култура

Поклон пред делото на голямата българка Костадинка Калайджиева

Поклон пред делото на голямата българка Костадинка Калайджиева

През декември 2021 г. доайенката на библиотечното дело у нас навърши своето столетие

Какво е през целия си живот да си верен на една кауза — …

Прочети още:

Loading...

Спорт

Loading...

Свят

Земеделие

Loading...