Топлофикациите искат 50% по-скъпо парно от Нова година

Работели на загуба и не можело да изпълняват социални функции

Пар­ното и топ­лата вода трябва да пос­къп­нат с около 50% от Нова година, тъй като топ­лофикациите продъл­жават да губят, независимо от времен­ното задър­жане на цените на газа. Това заяви за БНР пред­седателят на Асоциацията на топ­лофикациите Кремен Геор­гиев. Той обаче изрази съм­нение, че КЕВР ще пос­танови подобен скок на цената на топ­лоенер­гията. Причината според него е, че цената на газа се задържа пос­лед­ните 12 месеца. Тя обаче е два пъти по-голяма от тази, по която са смятани цените на топ­лофикациите. Геор­гиев не знае какви лос­тове ще намери КЕВР, за да определи новите цени, но под­черта, че не може топ­лофикациите да изпъл­няват социални фун­к­ции. Въп­реки финан­совите си зат­руд­нения ТЕЦ-овете са осигурили необ­ходимите за нор­мал­ната им работа количес­тва газ. “Дос­тав­ките на природен газ са под­сигурени с договори, количес­т­вата също. Лошото в момента е, че с изп­лащането на този газ на прак­тика се забавят и други плащания. Но така или иначе приоритетите се изпъл­няват“, посочи пред­седателят на асоциацията.