Нинова: Да помогнем на местната власт

Кметове на БСП обсъдиха с ръковод­с­т­вото на пар­тията належащите проб­леми пред общините с оглед здрав­ната, икономичес­ката и социал­ната криза. Работ­ната група “Регионално раз­витие“, определена за преговори за правител­с­тво, запозна градоначал­ниците с дис­кусията с другите пар­тии. Обсъдени бяха и пред­ложения за бюджет за 2022 г. Кметовете нап­равиха пред­ложения за промени в ЗУТ и ЗОП в новото Народно съб­рание. Те изразиха становища по редица наболели въп­роси като общин­ско здравеопаз­ване, меж­дуселищен тран­с­порт, ВИК сек­тор, повишаващите се цени на енер­гоносителите, реална финан­сова децен­т­рализация. Тех­ните пред­ложения ще залег­нат в законодателни инициативи в 47-то Народно съб­рание.

“Трябва да се помогне на мес­т­ната власт, която е най-близо до хората и поема пър­вите удари в кризата, и БСП може да е социал­ният гарант за това“, заяви Кор­нелия Нинова.