Илияна Йотова: Само с професионална и независима правосъдна система ще успеем да възстановим държавността

Работим за въз­с­тановяване на дър­жав­ността, за край на без­законието, за връщане на справед­ливостта и зачитане правата и интересите на бъл­гар­с­ките граж­дани. Задъл­жително условие да пос­тиг­нем това е професионален и независим бъл­гар­ски съд, независима правосъдна сис­тема — най-важният фун­дамент на нашето общо бъдеще“. Това заяви вицеп­резиден­тът Илияна Йотова на тър­жес­т­веното чес­т­ване на 25-годишнината от въз­с­тановяването на дей­ността на Вър­хов­ния админис­т­ративен съд.