Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 98, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Начална Собственици на земеделски земи продават имоти, за да посрещнат спешни разходи

Собственици на земеделски земи продават имоти, за да посрещнат спешни разходи

Собственици на земеделски земи продават имоти, за да посрещнат спешни разходи

“Агрион“ предлага безплатни консултации и оценка на ниви

Притежавам земедел­ска земя, но нямам въз­мож­ност да я обработ­вам и има опас­ност да запус­тее. Имам нужда от пари за лечение и спешно ми тряб­ват пари за придобиване на друг имот. Това са основ­ните причини притежателите на земедел­ски земи да се решат да продават нивите си, става ясно от национално пред­с­тавително допит­ване за наг­ласите на соб­с­т­вениците на позем­лени имоти. Необ­ходимостта от свежи пари за семеен праз­ник или изд­ръжка на ученик и студент също са сред водещите фак­тори за продажба.

Най-важният въп­рос обаче остава “на кого да продам земята си, така че да получа справед­лива цена и сдел­ката да е сигурна, без да се притес­нявам, че ще бъда измамен“.

За близо 80% от анкетираните отговорът е категоричен — “Агрион“. За поредна година ком­панията е най-разпознаваемият земедел­ски бранд в Бъл­гария и се пол­зва с най-голямо доверие в агросек­тора. Дружес­т­вото се утвърди като без­с­порен лидер при покупко-продажба на позем­лени имоти и далеч изп­реварва основ­ните си кон­куренти.

Агрион“ извър­шва покупки на земедел­ски земи в цялата страна, от соб­с­т­веници, чрез пос­ред­ник или от кор­поративни клиенти. Ком­панията пред­лага оферти за закупуване на идеална част от даден имот, в случай на съсоб­с­т­веност.

Ако клиен­тът е стиг­нал до решение за продажба, фир­мата се ангажира да му пред­ложи адек­ватна цена и оферта, отговаряща на спецификите на кон­к­рет­ния земедел­ски актив. С помощта на специално раз­работен соф­туер, ком­панията пред­лага без­п­латна оценка на земедел­с­ката земя.

Екс­пер­тите на Агрион под­помагат клиента с изгот­вяне на необ­ходимите документи за сделка. При упъл­номощаване от страна на клиента се под­готвя цялата сделка и продавачите се явяват лично, само за да си получат сумата от продаж­бата.

С без­п­лат­ните оценки искаме да помог­нем на соб­с­т­вениците на земедел­ски земи да добият реална пред­с­тава за пазар­ната оценка на активите им и каква цена да очак­ват, ако решат да продадат имота си“, казаха от ръковод­с­т­вото на дружес­т­вото. „Поради огром­ния интерес към нашата без­п­латна оценка, от тази година раз­ширихме екипа на екс­перти, които я правят. Правим всичко въз­можно, за да могат соб­с­т­вениците да получат своята оферта в рам­ките на два работни дни“- споделиха от пазар­ния лидер.

Екс­пер­тите прилагат индивидуален под­ход към всяко едно запит­ване, за да гаран­тират проз­рачна и адек­ватна цена. За раз­лика от други ком­пании, „Агрион“ не изпол­зва метода на осред­нена оценка за дадено зем­лище, който изк­ривява ценооб­разуването, а фор­мира цената на кон­к­рет­ния имот в съот­вет­с­т­вие със специално съз­даден алгоритъм, включ­ващ раз­лични ком­поненти.

Проуч­ване сочи, че соб­с­т­вениците искат да продадат своята земя на ком­пании, които са доказали, че могат да се грижат за нея и затова избират най-често „Агрион“.

Продавачите на земя и любопит­ните да раз­берат цената й, традиционно правят това на сайта на ком­панията http://www.agrion.bg/bg/request/sell, както и на национал­ния телефон 0800 111 66.

България

Икономика

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Родните картофи ще поскъпнат двойно тази година

Спочти 100% са се повишили раз­ходите за декар земедел­ска продук­ция в сек­тор “Плодове и зелен­чуци“, това са наб­людения на произ­водители от Го…

Прочети още:

Loading...

Култура

Седмица на българската книга започва в Париж

Бъл­гар­с­кият кул­турен инс­титут във френ­с­ката столица пос­реща праз­ника на бъл­гар­с­ката прос­вета и кул­тура 24 май със седем дни, пос­ветени на бъ…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Трима родни щангисти отказаха на Катар

Трима от най-добрите ни щан­гисти отх­вър­лиха пред­ложение да се със­тезават за Катар на олим­пийс­ките игри в Париж през 2024 г. Офер­тата е била …

Прочети още:

Loading...

Свят

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Москва: Над 1700 украински бойци са напуснали “Азовстал“ от понеделник насам

Киев удължава военното положение и мобилизацията с още 90 дни

ЕК дава спешно 248 млн. евро на Полша, Румъния, Унгария, Словакия и Чехия за бе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...