Вестник Земя

                       Коопмедия                      ЦКС
                      НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

Вестник Земя - първа страница

Брой 131, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Начална Властта ще прави наказателни списъци без съд и присъда, ще отнема имущества по доноси

Властта ще прави наказателни списъци без съд и присъда, ще отнема имущества по доноси

Законопроектът е фашизоиден и мракобесен, категоричен е Йордан Цонев от ДПС

Властта брани финан­совата и икономическа сис­тема с извън­реден орган, за което вече има готов проек­тозакон, с който „Епицен­тър” раз­полага. Той е изработен от екип в МС, все още не е минал на под­пис през кабинета и не е влязъл в пар­ламента.

Запитан дали е запоз­нат с този законоп­роект, заместник-председателят на ДПС и на ПГ на пар­тията Йор­дан Цонев заяви пред “Епицен­тър“: “Да, получих го преди една сед­мица и не повяр­вах, че такъв фашизоиден текст може да бъде сът­ворен като закон. Това е мракобесие. Явно, че законоп­роек­тът е изработен под ръковод­с­т­вото на финан­совия минис­тър Асен Василев, тъй като раз­п­рос­т­ранението на тек­ста идва от неговото минис­тер­с­тво“.

Властта ще прави наказателни списъци без съд и присъда, ще зам­разява пари и имущес­тва по донос.

Минис­търът на финан­сите ще е начело на специал­ния Меж­дуведом­с­т­вен съвет, който ще изготвя чер­ните списъци.

Законът има за цел да се защити национал­ната сигур­ност от дейс­т­вията на лица, групи или образувания, за които има установени факти и съб­рани данни, че осъщес­т­вяват дей­ност, която пред­с­тав­лява риск за икономичес­ката и финан­совата сис­тема на страната, пише в чл. 2 на законоп­роекта.

Законът е насочен към тези, които изпол­з­ват с прес­тъпни цели високотех­нологични продукти; извър­ш­ват злоупот­реби и измами в кибер­п­рос­т­ран­с­т­вото; за които има данни за нерег­ламен­тирана дей­ност на инвес­тиционни пос­ред­ници; се опит­ват да тран­с­ферират чрез бъл­гар­ски банки сред­с­тва с неус­тановен произ­ход; извър­ш­ват злоупот­реби със сред­с­тва на ЕС.

Физичес­ките и юридичес­ките лица, за които има данни, че извър­ш­ват една от тези дей­ности, след проверка, ще се включ­ват от правител­с­т­вото в специален Национален списък.

Освен това се пред­вижда да има Национален списък на свър­заните лица, където попадат тези, които са съдейс­т­вали или са осигурили материална помощ на лицата от Национал­ния списък.

За всички тях се пред­вижда зам­разяване на всякакви активи, дей­ност и спиране на изпъл­нението на договорите. Изк­лючение може да се нап­рави по хуманитарни причини.

На прак­тика обаче в съз­даваните Национални наказателни списъци по донос може да попадне всеки, при това без съд и присъда.

Проек­тът посочва, че “Включ­ването на лице в Национал­ния списък на лицата или в Национал­ния списък на свър­заните лица по смисъла на този закон е основание за започ­ване на проверка по Закона за противодейс­т­вие на коруп­цията и за отнемане на незаконно придобитото имущес­тво“.

Изрично е посочено, че “На политическа пар­тия или коалиция, на която учредител/председател е лице, включено в Национал­ния списък на лицата или в Национал­ния списък на свър­заните лица, не се предос­тавя дър­жавна суб­сидия по чл. 25 от Закона за политичес­ките пар­тии (рег­ламен­тиращ кои пар­тии имат право на дър­жавна суб­сидия)“.

Законът ще се изпъл­нява от Меж­дуведом­с­т­вен съвет и идеята е той да бъде кон­сул­тативен орган към Минис­тер­с­кия съвет и да се наз­начава от него.

Негов пред­седател според замисъла трябва да бъде минис­търът на финан­сите, а членове зам.-министрите на правосъдието, на вът­реш­ните и на вън­ш­ните работи, на икономиката и зам.-шефовете на ДАНС и на НАП.

“С този закон се уреж­дат мерки за превен­ция и защита на национал­ната сигур­ност от рис­кове за икономичес­ката и финан­совата сис­тема на дър­жавата, както и редът и кон­т­ролът за тях­ното прилагане“, гласи чл. 1 на проекта.

За случаите в обх­вата на този закон няма да важи правилото от админис­т­ратив­ното право, че обжал­ването спира изпъл­нението.

България

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

КНСБ: Работниците намаляват, нарушенията не

Секторът с най-много оплаквания е леката промишленост

Работещите стават все по-малко в Бъл­гария, но нарушенията на тех­ните права не намаляват…

Прочети още:

Loading...

Икономика

Култура

Археолози търсят ранния храм на Дионис на Перперикон

Започ­наха таз­годиш­ните археологически проуч­вания на свещения скален храм, съоб­щава проф. Николай Овчаров.На Пер­перикон през това лято ще раб…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака от „Уимбълдън“

Новак Джокович се оплака, че къс­ните начални часове на двата основни корта в Лон­дон на прак­тика прев­ръщат “Уим­бъл­дън“ в тур­нир на зак­рито. С…

Прочети още:

Loading...

Свят

Шойгу: Западът доставя оръжия на Киев, за да удължи конфликта

Колек­тив­ният Запад иска да продължи кон­ф­ликта в Украйна, затова продъл­жава да извър­шва мащабни дос­тавки на оръжие за Киев, заяви минис­търът …

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...