ЦСКА издирва Кайседо

Ръковод­с­т­вото на ЦСКА излезе с изяв­ление относно сагата с Жорди Кай­седо. “Чер­вените“ обвиниха гол­майс­тора и мени­джъра му, които пос­тъп­вали некорек­тно към клуба. От “Армията“ дори зап­лашиха със съд.“Червените“ също така посоч­ват, че нямат инфор­мация къде се намира Кай­седо в момента. Нападателят не е с отбора на Саша Илич на под­гот­вител­ния лагер в Авс­т­рия. Във връзка със зачес­тилите непот­вър­дени данни за бъдещето на Кай­седо от ЦСКА излязоха с официално становище.

В ЦСКА не е пос­тъп­вала оферта или запит­ване за закупуването на нападателя от мек­сикан­с­кия Тиг­рес. Такъв тран­с­фер никога не е бил на масата. Към момента нямаме инфор­мация за това къде се намира фут­болис­тът. Кай­седо получи виза и билет за Авс­т­рия, където вчера тряб­ваше да се присъедини към лагера на съот­бор­ниците си. В пос­лед­с­т­вие раз­б­рахме, че нападателят изобщо не се е качил на самолета. Вед­нага беше потър­сен и в дома му, но и там не беше отк­рит. В момента продъл­жаваме да нямаме връзка с играча. Това е поред­ният случай, в който Кай­седо и мени­джърът му пос­тъп­ват некорек­тно към ЦСКА. След като нарушиха кон­фиден­циал­ността на договора, не дадоха корек­тна инфор­мация за причината за забавянето на играча, сега най-грубо казано, просто изчез­наха без обяс­нение, сме длъжни да тър­сим правата си по законов ред“, се казва в официал­ното становище на ЦСКА.

Реак­цията на шефовете от Армията идва след инфор­мацията от Мек­сико, че ръковод­с­т­вото на ЦСКА е приело офер­тата на мек­сикан­с­кия Тиг­рес за нападателя Жорди Кай­седо на стой­ност 4 милиона евро.