ЕС увеличава значително помощта за украинските бежанци

Европейс­ката комисия съобщи, че увеличава значително помощта за украин­с­ките бежанци, потър­сили зак­рила в ЕС. Пред­вижда се да бъдат осигурени допъл­нителни сред­с­тва от общия бюджет, неус­воени след 2014 г. по раз­лични фон­дове. ЕК отпуска още 3,5 млрд. евро до края на 2023 г., като ще приз­нава на дър­жавите от ЕС раз­ходи на човек по 100 евро сед­мично, вместо по 40 евро, както досега. Удвоява се срокът, в който тези сред­с­тва ще бъдат осигурявани — от 13 на 26 сед­мици от прис­тигането на украин­с­кия граж­данин. Бюджетът ще продължи да пок­рива раз­нос­ките за под­с­лон, здравни грижи и езиково обучение на украин­ците. Те ще бъдат плащани с европейски сред­с­тва, вкл. от фон­довете за сближаване, които не са изпол­з­вани заради пан­демията. Поне 30 на сто от сред­с­т­вата трябва да дос­тигат до мес­т­ните власти и граж­дан­ски организации.