Гонят „Евролаб 2011“ от „Капитан Андреево“

Фирмата незабавно трябва да преустанови работа заради конфликт на интереси, реши БАБХ

Бъл­гар­с­ката аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) гони от помещенията на ГКПП „Капитан Андреево“скандалната фирма, която в миналото извър­ш­ваше гранич­ния фитосанитарен кон­т­рол. Час­т­ната фирма „Евролаб 2011“ трябва да напусне помещенията, които заема на гранич­ния пункт. Заповед за това е издадена от дирек­тора на аген­цията проф. Христо Дас­калов. В срок от 14 дни дружес­т­вото трябва да опразни всички помещения, които държи без правно основание във връзка с договор за наем на гранич­ния пункт, както и незабавно да преус­танови лаборатор­ната си дей­ност на границата заради кон­ф­ликт на интереси.