Кипър въвежда минимална работна заплата

Кипър се под­готвя да въведе до края на годината национална минимална работна зап­лата. Президен­тът Никос Анас­тасиадис се срещна със социал­ния минис­тър и пред­с­тавители на работодател­с­ките и син­дикал­ните организации, за да финализира кон­сул­тациите по нея. Кипър е една от мал­кото страни в ЕС, в които няма минимална работна зап­лата, валидна за цялата икономика. Само за 9 професии е въведено минимално стар­тово въз­наг­раж­дение от 870 евро, което се повишава до 924 евро след 6 месеца неп­рекъс­ната работа. От въвеж­дането на минимал­ното въз­наг­раж­дение ще се въз­пол­зва всеки десети работещ в страната. Според досегашни неофициални изказ­вания въз­можно е пър­воначално минимал­ната зап­лата да бъде около 950 евро.