Все по-малко работници - все повече нарушени права

Най-много са оплакванията за неизплатени заплати и недадени отпуски

Работещите стават все по-малко в Бъл­гария, но нарушенията на тех­ните права не намаляват, заявиха вчера от КНСБ при пред­с­тавянето на Сед­мия док­лад за нарушаване на правата на трудещите се.

Данни от Главна инс­пек­ция по труда показ­ват, че реализираните проверки за нарушения на трудовото законодател­с­тво за 2021 г. са 40 788, а нарушенията — 187 712. Към 2020 г. броят им е бил съот­ветно 37 145 и 153 739. Всекид­невно се регис­т­рират 514 нарушения на правата на работещите.

В КНСБ са получили най-много сиг­нали за неп­лащане на зап­лати, за нарушено право на почивки и отпуски. Сек­торът с най-много сиг­нали за нарушения е леката промиш­леност, след­ван от сек­торите на услугите и тър­говията, здравеопаз­ването.