Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 228, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Накратко - Свят Накpатко

Накpатко

Австрия

под­к­репя раз­ширяването на Шен­ген­с­кото прос­т­ран­с­тво с включ­ването на Хър­ватия, но отх­върля приемането на Бъл­гария и Румъния. Това заяви федерал­ният кан­ц­лер Карл Нехамер след среща с хър­ват­с­кия премиер Анд­рей Плен­кович в Заг­реб. Само няколко нелегални миг­ранти ще дой­дат през Хър­ватия, но 40% от тях ще дой­дат по мар­ш­рута Тур­ция, Бъл­гария, Румъния и след това Унгария, каза Нехамер на пресконференция.„Сега обсъж­даме раз­ширяването на Шен­ген, докато в същото време виж­даме, особено в Авс­т­рия, че вън­ш­ните граници са недос­татъчни или не са защитени, а от друга страна, защитата на вът­реш­ните граници трябва да бъде намалена. От наша гледна точка, от гледна точка на Авс­т­рия, това е неп­рием­ливо“, каза кан­ц­лерът. „Раз­ширяването на Шен­ген няма да може да се осъщес­тви по този начин“.

Федералната

служба за сигур­ност на Русия заяви, че е поп­речила на украин­с­ките специални служби да извър­шат саботаж срещу газоп­ровода “Тур­ски поток“ (става въп­рос за сухопът­ната част от т.нар. газот­ран­с­пор­тен “Южен коридор“ — б. р.). “Задър­жани са руски граж­дани, учас­т­вали в под­готов­ката и осигуряването на сред­с­тва за терорис­тич­ния акт“, съоб­щиха от ФСС. Служ­бата твърди също така, че е иззела “4 маг­нитни мини, 4 кг плас­тични екс­п­лозиви, детонатори със закъс­нител, 593 000 рубли и комуникационно оборуд­ване, съдър­жащо корес­пон­ден­ция и комуникация с ръководителя на планирания саботаж от украин­с­ките специални служби, инс­т­рук­ции за сглобяване и инс­талиране на взривно уст­ройс­тво, както и данни за превод на пари и коор­динати на мяс­тото на планирания взрив във Вол­гог­рад­ска област“.

Турският

президент Реджеп Ердоган заяви, че Тур­ция има правомощия да залавя и наказва терорис­тите в границите и извън тях, които учас­т­ват в нападения срещу страната. Той под­черта, че Анкара е по-решена от всякога да охранява южната си граница. Въз­душ­ната операция на Тур­ция в Северен Ирак и Сирия за прочис­т­ване на районите от терористи е “само началото“, заяви президен­тът, като добави, че страната ще започне сухопътна операция в Сирия, “когато е удобно“.