Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 156, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Обаче Президентът доказа лоялността си към социалистите, БСП прави груба грешка с нападките си към Румен Радев

Президентът доказа лоялността си към социалистите, БСП прави груба грешка с нападките си към Румен Радев

Вър­вим към пред­с­рочни избори, но някои другари в тяс­ното пар­тийно ръковод­с­тво за чет­върти път правят всичко въз­можно да спасят БСП от добър изборен резул­тат. По този повод е важно да се кажат няколко неща:

1. Президен­тът Румен Радев, особено през пос­лед­ната повече от година, демон­с­т­рира изк­лючителна лоял­ност към членовете и сим­патизан­тите на БСП, които го изб­раха. Той три пъти даде третия ман­дат на БСП и нап­рави всичко въз­можно пар­тията да бъде важен политически фак­тор въп­реки сриващите се изборни резул­тати.

2. В наз­наченото от президента служебно правител­с­тво са включени екс­перти и политици с много сериозен управ­лен­ски, админис­т­ративен и политически опит. Сред тях са трима изк­лючително под­гот­вени пред­с­тавители на БСП, членове на Национал­ния съвет на пар­тията. Те са част от ръковод­с­т­вото на БСП, а не някаква опозиция на това ръковод­с­тво.

3. В навечерието на пред­с­тоящите избори е груба политическа грешка пред­с­тавители на БСП да отп­равят несъс­тоятелни нападки срещу дър­жав­ния глава и служеб­ното правител­с­тво, и то преди новият кабинет дори да е започ­нал работа. Това е изк­лючително вредно за Социалис­тичес­ката пар­тия и ще има негативен ефект върху избор­ните ни резул­тати.

4. Напад­ките срещу дър­жав­ния глава са лично мнение на малка група хора в БСП и са в пълно противоречие с мнението и убеж­дението на огром­ната част от пар­тий­ните членове, които имат пълно доверие на президента, оценяват високо неговата дър­жав­ническа роля и под­к­репят дейс­т­вията му.

5. Обвиненията срещу новото правител­с­тво в реван­шизъм още преди то да е пред­п­риело как­вито и да е дейс­т­вия, могат да се приемат от граж­даните като сим­п­том за това, че наши минис­три са гузни за дейс­т­вията си в изпъл­нител­ната власт, очак­ват в след­ващите месеци да излязат неп­риятни за тях факти и затова се оправ­дават „в аванс“.

6. Национал­ният съвет на БСП трябва незабавно да започне своята работа по под­готов­ката на предиз­бор­ната плат­форма на БСП за вота на 2 октом­ври. В кратки срокове трябва да започне работа Национален предиз­борен щаб и да бъдат приети процедурите за номинацията на кан­дидатите за народни пред­с­тавители.

7. Още по-важно е тяс­ното пар­тийно ръковод­с­тво да започне вед­нага активен диалог с мес­т­ните струк­тури на БСП, да потърси тях­ното мнение и оценка за работата ни като управ­ляващи през пос­лед­ните 6 месеца, за най-неотложните мерки, които следва да пред­п­риемем като пар­тия за пос­тигане на въз­можно най-високи резул­тати на пред­с­тоящия вот.

Боян Балев,

политолог, член на НС на БСП

От Фейс­бук, заг­лавието е на ЗЕМЯ

България

Икономика

Култура

Пътят на хаджийската премяна от Синия Балкан достига до Белия град

Пътят на хаджийс­ката премяна от Синия Бал­кан дос­тига до Белия град с изложба на худож­нич­ката Дора Кур­шумова в галерията в Бал­чик. Екс­позиция…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Стойчо Младенов преговаря с ЦСКА 1948

Стойчо Младенов преговаря с ЦСКА 1948

Стойчо Младенов започна преговори с ЦСКА 1948. Вчера сут­рин той посети клуб­ните офиси, където раз­говаря с благодетеля на „чер­вените“ Цветоми…

Прочети още:

Loading...

Свят

Путин: Западът разпалва конфликти по целия свят, отредили са на Украйна ролята на пушечно месо

Путин: Западът разпалва конфликти по целия свят, отредили са на Украйна ролята на пушечно месо

Русия няма нужда да използва ядрени оръжия, заяви Шойгу

“Глобал­ните елити с всички сили се опит­ват да запазят изп­лъз­ващата се от ръцете им хе…

Прочети още:

Loading...

Земеделие

Loading...