Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 190, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Обаче Нужни са разум и отговорност

Нужни са разум и отговорност

Европейс­кият съюз се оказа в невиж­дана досега криза, предиз­викана главно от соб­с­т­вени грешки като т. нар. Зелена сделка и антирус­ките сан­к­ции, които енер­гийно обез­г­лавиха европейс­ката индус­т­рия и домакин­с­тва. Но най-тежка ще е кризата в Бъл­гария — най-бедната и изос­таваща дър­жава в ЕС.

За решаването на над­вис­налите над хората проб­леми е нужно лидер­с­тво, визионер­с­тво и дейс­т­вия отвъд „мат­рицата“ на наложеното неолиберално, глобалис­тко статукво на отмиращия еднополюсен свят и потъващия бъл­гар­ски пар­тиен елит. В Европа то напълно изчезна, кон­тинен­тът изос­тава, инс­титуциите са в идеен и дори мен­тален ступор — лип­с­ват смели решения и ясни дейс­т­вия. Обик­новеният европеец е изп­равен пред студена и гладна зима, а европейс­ките чинов­ници, вместо да ратуват за мир, стават все по-яростни русофоби и творят бисери от типа на този, че рус­наците крадели чипове от украин­с­ките перални — за да зад­вижат с тях свръх­з­вуковите си самолети!?

За жалост, и у нас на предиз­бор­ната “сер­гия“ не се пред­лагат реални прог­рами и идеи, както и авторитетни екс­пер­тни екипи, които да получат доверието на хората. За поредна годена изборът се очер­тава като избор не ЗА пар­тии и политики, а ПРОТИВ тях и гласуване за „по-малкото зло“. Защото изхабената политическа класа е изпад­нала в безидей­ност и озлоб­ление към кон­курента, а кам­панията е превър­ната в шаб­лонен и панаир­джийски пиар.

На този нерадос­тен фон поне президен­тът Румен Радев вече шеста година е не само най-популярният дър­жав­ник, един­с­т­вен с положителен рей­тинг, който не се замесва в скан­дали и дреб­нотемия. И въп­реки че слепите политолози не виж­дат това — засега той е един­с­т­веният фак­тор за стабил­ност, гарант на демок­рацията, правовия ред и връщането към нор­мал­ността. Без да е без­г­решен или супер­мен, той се превърна в национален лидер на днешна Бъл­гария. Защото всекид­невно чуваше гласа и бол­ката на хората и проявяваше иск­рена емпатия към тях. Наз­начените от него служебни кабинети през м. г. и днеш­ният — начело с водещия екс­перт по социална политика Гълъб Донев, са правител­с­тва на надеж­дата и упоритата работа за преодоляване на заварените проб­леми във всички сфери на дър­жав­ното управ­ление.

Тъкмо служеб­ните кабинети започ­наха реална ревизия на теж­ките коруп­ционни схеми, изг­радени при управ­лението ГЕРБ, а днес и на катас­т­рофал­ното нас­лед­с­тво на „Продъл­жаваме промяната“ — измамни пос­ред­нически схеми с газа, непосилни цени на горивата, имитация на борба с коруп­цията, лобис­тко законодател­с­тво, кад­рови недоразумения и род­нин­ски наз­начения. На фона на политичес­ката пар­тизан­щина и затъналите в неком­петен­т­ност редовни правител­с­тва, служеб­ните кабинети на Румен Радев са със­тавени на базата на баланс между политичес­ките тен­ден­ции. Минис­т­рите са с висока екс­пер­тиза и готов­ност за смели дейс­т­вия и решения, без фан­фарите и самох­вал­с­т­вото на пар­тий­ните цен­т­рали, тър­сещи главно политически дивидент. Служеб­ните кабинети, наз­начени от президента Радев, на прак­тика осъщес­т­вяват управ­ление (по думите на големия политик Петър Дер­т­лиев) “с ума и таланта на цялата нация“! С тъж­ната забележка — докол­кото са ни останали.

Самият президент Радев от встъп­ването си в президен­т­с­ката инс­титуция отговорно и сис­темно заработи за решаване на реал­ните проб­леми на обик­новения бъл­гарин, тър­сеше и пред­лагаше кон­к­ретни решения. Той поведе протес­тите срещу коруп­цията и без­законието, нас­тояваше за повече справед­ливост и солидар­ност към социално слабите бъл­гари, защити раз­витието и модер­низацията на Бъл­гар­с­ката армия, отс­тояваше тезата, че вън­ш­ната ни политика трябва да се фор­мира в София и да се защитава навън, а не да имаме слугин­ско поведение към ЕС или САЩ, фор­мулира дос­тойна позиция по отношение на Северна Македония и за мирно решаване на руско-украинския кон­ф­ликт. Уви, политичес­ката класа рядко се вслуш­ваше в призивите му и резул­татът за нея бе плачевен — тя некол­кок­ратно се самос­вали от власт.

Радев и днес е заг­рижен и търси решения за пред­с­тоящата зима, като гаран­тира, че няма да бъде допус­нато училища и бол­ници да студуват и да се зат­варят. Затова са нелепи пос­тоян­ните атаки срещу дър­жав­ния глава и служеб­ния кабинет, които ежед­невно се излъч­ват от пар­тий­ните цен­т­рали и предиз­борни клипове. В тях прозира ком­п­лек­сар­щина и рев­ност от високия рей­тинг и прес­тиж на дър­жав­ния глава. Очевиден е реван­шиз­мът към него от хора, на които той подаде в миналото ръка. Атаките са неумес­тни и дори нагли, защото пред­с­тоят не президен­т­ски, а пар­ламен­тарни избори, и пар­тий­ната антип­резиден­т­ска реторика е отк­ровен белег на страх от намаляващото им влияние и лип­сата на работещи решения за кризата. Отк­лоняването от проб­лемите на хората и ударите по здравата глава няма да помог­нат на пар­тиите. Видимо е все по-нарастващото омер­зение на избирателя, който иска изход от кризата, сигур­ност за бъдещето и национално обединение, а не пропаган­дни клишета, лицемерие и зак­линания. И най-вече — защото видяхме какво и колко могат същите тези политици, които се изредиха във властта и излязоха от нея без дос­тойн­с­тво.

Затова, гос­пода и гос­пожи политици, бъдете по-отговорни към предиз­бор­ната кам­пания, със­тезавайте се с идеи, с прог­рами и с ярки лич­ности. Оставете президента и служеб­ния кабинет на Гълъб Донев да си свър­шат работата. Пил­ците се броят наесен, както казва народът — ние ще ги броим на 2 октом­ври. А как ще излезем от кризата, ще се раз­бере нап­ролет. Днес един­с­т­вения реален и работещ изход се пред­лагат от дър­жав­ния глава и служеб­ният кабинет. Нека ги под­к­репяме, защото, ако те успеят — ще успее Бъл­гария!

Проф. Свет­лана Шарен­кова

България

Икономика

11 стъпки за съживяване на социалната държава

11 стъпки за съживяване на социалната държава

Досега никое управ­ляващо мнозин­с­тво не намери време, желание и воля да ги изпълни,за да се отлас­нем от дъното на ЕС по доходи и неравен­с­тво …

Прочети още:

Loading...

Култура

Спорт

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Александър Везенков и Олимпиакос извоюваха Суперкупата на Гърция

Бъл­гар­с­кият бас­кет­болен национал Алек­сан­дър Везен­ков и клуб­ният му отбор Олим­пиакос спечелиха Супер­купата на Гър­ция за 2022 година. Олим­пиак…

Прочети още:

Loading...

Земеделие