Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 232, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Обаче Европейският парламент съвсем обезумя

Европейският парламент съвсем обезумя

Ни в клин, ни в ръкав – Европейс­кият пар­ламент побър­зал да обяви Русия за „дър­жава, спон­сор на тероризма”, и нас­тоял да бъде изолирана от меж­дународ­ната сцена. Поводът бил, че Русия предиз­вик­вала жер­тви сред цивил­ното население в Украйна. Макар че в деня преди въп­рос­ното гласуване даже в някои мейн­с­т­рийм медии се появиха брутални кадри, в които украин­ски военни избиват вър­зани и повалени на земята руски воен­ноп­лен­ници – напук на всякакво меж­дународно право и етика. По същото време в САЩ десет цивилни бяха зас­т­реляни, а в Израел – дванадесет мирни граж­дани — взривени в автобус.

Защо ли Европар­ламен­тът, който е много „чув­с­т­вителен” към темата за човеш­ките права, остана сляп и глух с години към страданията на граж­даните на Луган­с­ката и Донец­ката репуб­лика – хора с руско самосъз­нание и език — под­ложени на звер­ски реп­ресии от режима в Киев!? Защо Европар­ламен­тът, който е много остър срещу проявите на национализъм и шовинизъм, остана сляп и глух за нацис­т­ките паравоенни фор­мирования, превър­нати в част от режима в Киев!? Защо ли европейс­ките елити, които обичат да назидават на тема „коруп­ция”, са слепи и глухи за олигар­хич­ния харак­тер и зависимости на властта в Украйна и за тър­говията на „.чер­ния пазар” с оръжия, които Западът им дос­тавя без­въз­мез­дно, за биолабораториите и т. н.

Явно в ЕП няма справед­ливост, пар­ламен­таризъм и дебат, в който да се ражда истината. Има само двоен стан­дарт, скъпоп­латено лицемерие и клевети, облечени в рок­лята на “пар­ламен­тарна резолюция”…

ЕП за пореден път се доказа като ненужен лукс, намиращ се на свет­линни години от днев­ния ред на европейс­ките народи. А те в пос­лед­ните месеци се тревожат за икономичес­кия и енер­гиен колапс, за пред­с­тоящата зима, в която ще мръз­нат без руски газ, тревожи се за без­работицата, фалитите и социал­ните удари, които идват от антирус­ките сан­к­ции, които ЕС налага, а наказани се оказ­ват самите европейски граж­дани…

ЕП, в който гласуват над 750 депутати с колосални зап­лати и привилегии, ражда резолюции, които са чисто пропаган­дни, но все пак знакът е ясен – Европа е превър­ната в пудела на яст­ребите от Вашин­г­тон, в придатък на патологич­ната русофобия и зависим изпъл­нител на поръч­ките на глобал­ната олигар­хия, имащи отров­ните амбиции да коман­д­ват света…

Тъжно е, че мнозин­с­т­вото т. нар. социалисти в ЕП също са гласували за резолюцията. Те също са на свет­линни години от леви политици от миналото като Вили Бранд, Хел­мут Шмит, Фран­соа Митеран или Анд­реас Папан­д­реу или Улоф Палме, които водиха политика за мир и диалог със СССР и Изтока въп­реки идеологичес­ките раз­личия.

И къде са в днеш­ната европейска политика – независимо дали в „левия” или „дес­ния” й спек­тър, лидери като Шарл дьо Гол, които имаха смелостта, мъжес­т­вото и дър­жав­ничес­кото чув­с­тво да виж­дат Европа не като придатък на САЩ, а като самос­тоятелен Съюз на социални, хрис­тиян­ски и демок­ратични дър­жави. Лично Шарл дьо Гол изтегли Фран­ция от воен­ните струк­тури на НАТО и заяви ясно – Фран­ция следва своя национален интерес и не приема дик­тат от Вашин­г­тон, Лон­дон или която и да е друга столица.

Европейс­кият съюз днес отново е пред избор – не само между студа и глада и нор­мал­ните икономически връзки с Русия, а и между това да изпъл­нява прищев­ките на зад­кулисни гос­подари и да бъде фак­тор на мира и стабил­ността. Истин­с­ките дър­жав­ници и лидери днес биха изработ­вали мирни идеи и планове, а пуделите на Бай­дън гласуват поръч­кови резолюции! Е, мнозин­с­т­вото европейски политици изб­раха своята роля…

Вярно е, че „колек­тив­ният Запад” е срещу Русия, но е и вярно, че останалият многолик свят не под­к­репя истерич­ната русофобия на „колек­тив­ния Запад” – ето че е невъз­можно да се изпълни и резолюцията в частта й за още „изолация” на Мос­ква!

На фона на тези срамни новини от Брюк­сел и Страс­бург — радос­тно все пак е, че бъл­гар­с­ките социалисти в ЕП – Петър Витанов, Елена Йон­чева, Иво Хрис­тов, Сер­гей Станишев — са сред мал­кото в ПЕС и ЕП, които са гласували против безум­ната и нямаща нищо общо с истината и обек­тив­ността резолюция. Явно е – те не са заб­равили, че БСП в своята 131-годишна история е пар­тия на мира, на русофил­с­т­вото, на солидар­ността!

Проф. Свет­лана Шарен­кова

България

Икономика

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Регионалният министър: Строителният брланш пада жертва на хаосда от 2018-2020 г.

Заедно с минис­търа на финан­сите ще се опитаме да осигурим старите плащания към път­нос­т­роител­ните фирми. В чет­вър­тък от 11 часа имаме уговоре…

Прочети още:

Loading...

Култура

115 години от рождението на Астрид Линдгрен

Софийс­кият меж­дународен литературен фес­тивал за деца и младежи отбелязва 115 години от рож­дението на Аст­рид Лин­д­г­рен. Събитието е на 7 декем…

Прочети още:

Loading...

Спорт

Почина Атанас Станкушев

Тъжна вест за род­ната жур­налис­тика – на 66-годишна въз­раст от този свят си отиде Атанас Стан­кушев. Наско беше едно от най-силните пера на бъ…

Прочети още:

Loading...

Свят

Земеделие

БАБХ са масирани проверки на рибата по Никулден

Бъл­гар­ска аген­ция по безопас­ност на храните (БАБХ) започва засилени проверки за Никул­ден. От днес, 28.11., до 6-ти декем­ври включително, ще …

Прочети още:

Loading...