Вестник Земя

            Коопмедия                    ЦКС
         НАЦИОНАЛЕН КООПЕРАТИВЕН ВСЕКИДНЕВНИК

25 въпроса за Крим
Вестник Земя - първа страница

Брой 22, Година XXXIII

Back Вие сте тук:Начало Обаче На изпроводяк на Херо Мустафа, която задкулисно и безпардонно командори българската държава

На изпроводяк на Херо Мустафа, която задкулисно и безпардонно командори българската държава

България рязко ще дръпне нагоре, ако спре да се занимава с глупости и отреже САЩ

Херо Мус­тафа обикаля медиите на изп­роводяк, за да каже, че Бъл­гария е корум­пирана и се управ­лява от олигар­хия. Без да посочва примерите за коруп­ция и без да каже имената на олигар­сите. Защото ще трябва да посочи себе си в качес­т­вото си на официален пред­с­тавител на САЩ, който зад­кулисно коман­дори бъл­гар­с­ката дър­жава.

Хора от бъл­гар­с­ките инс­титуции са ми каз­вали, че тя е един от най-безпардонните щат­ски чинов­ници, които са идвали у нас. Заповядва дирек­тно и без дип­ломатически усук­вания кой биз­нес на кого да се даде, каква позиция да се заеме по меж­дународни въп­роси и кой да е минис­тър на еди-какво си. Без­пар­донно нахал­с­тво от някаква чинов­ничка, очевидно без особени политически и човешки дъл­бочини, но с ароган­тно поведение на соб­с­т­веник.

Тя и ней­ната страна са основ­ната олигар­хия, която управ­лява Бъл­гария от десетилетия и е много нахално да говори за коруп­ция, защото коруп­цията е американ­ски култ. Като се започне от официал­ния лобизъм, който е превър­нал кон­г­рес­мените в брокери, внасящи закони срещу пари (има докумен­тален филм по тази тема в HBO — The Swamp, “Блатото“, гледайте го) и се стигне до масовата коруп­ция, която за долари купува всичко и всички (има го във всеки американ­ски филм като нещо напълно естес­т­вено). Изумително е, че най-корумпираната страна в света, в която парите са фетиш, държи морал на другите за битови кражби, как­вито са нашите в срав­нение с тех­ните.

Страна, съз­дадена от коруп­ция, чийто механизъм за издигане, финан­сиране на президенти и членове на двете камари е чисто коруп­ционен. Влиза онзи, който може да плати повече. Впрочем цялата политическа слава на фамилията Кенеди се дължи на мафиот­с­кия биз­нес и кон­т­рабан­дата на Кенеди баща. Целият американ­ски елит е корум­пиран по под­раз­биране, защото няма как да се изкачи до върха, ако не си плати.

Движението me too е идеологизирана свръх­реак­ция срещу този неписан модел, в който трябва да продадеш най-свидното си (първо тялото, а с него и душата), за да вър­виш нагоре. Класически Фауст. Цялата американ­ска мечта е изг­радена върху това мимолетно желание за успех, което е пос­тижимо, след като се продадеш на Мефис­тофел. И съв­сем не е задъл­жително това да се нап­рави тър­жес­т­вено и в пълно съз­нание, както е при Гьоте. Става ежед­невно, неусетно и се прев­ръща в modus vivendi на духа, а после и на социума. После няма друго освен тази сатанин­ска патология, която се приема за нор­мал­ност и висок стан­дарт на живот.

Като си помисля, че милиони хора са драпали да преп­луват Атлан­тичес­кия океан, за да се нат­ресат на това, ме избива на гор­чив смях. Америка е илюзия, опит да се влезе в рая, без да се умре и да се убие страданието с хап­чета против деп­ресия. Малоумие като цяло, но с прив­лекател­ност, която може да бъде неус­тоима в някакъв момент от историята. Но не и днес.

Днес тази илюзия се раз­пада пред очите ни, няма никакъв чар, а ант­ропологията й прилича на плас­т­маса. Ботокс. Всичко, без изк­лючение, което идва оттам, е белязано от знака на пош­лостта. Много интересно. Никога не бих си помис­лил това преди 35 години, пог­лъщайки “Улица Кон­сер­вна“, слушайки Ела Фиц­джералд, Оскар Питър­сън (по рож­дение канадец) и Лени Бър­н­с­тейн и гледайки Фред Астер, Джийн Кели, Франк Синатра, Сами Дей­вис и “Кръс­т­никът“. И следа не е останало от всичко това днес, макар че сигурно и то е било част от тази седук­тивна сделка. Но да се върна на Херо Мус­тафа.

Извън геополитичес­ките и вът­реш­нополитически щети, които Щатите ни нанесоха в пос­лед­ните 30 години, си спом­ням за съв­сем кон­к­ретни парични щети за бъл­гарите от тех­ните нахални интер­вен­ции. Американ­с­ките “Марици“. Виж­дал съм договорите и заради тях от 2000 година плащаме тока поне по три пъти отгоре. Спирането на АЕЦ “Белене“ и “Южен поток“ под американ­ски натиск — проекти, които днес щяха да ни нап­равят не само енер­гийно независими, но и сериозен регионален играч на енер­гий­ния пазар. Самолетите на хар­тия, за които платихме огромни и без­с­мис­лени пари, за да остане Борисов още две години на власт… В този спор Румен Радев беше прав — сега щяхме да имаме самолети “Грипен“ на много по-ниска цена, добро качес­тво и най-вече налични. Пос­лед­ното им коруп­ционно безоб­разие е с “Уес­тин­г­хаус“ и несъв­мес­тимото гориво за АЕЦ “Коз­лодуй“.

Има цял дълъг списък, но няма смисъл. Не мога да се сетя за нещо от Щатите, което да не е ароган­тна коруп­ция. Това е страната, която раз­руши София с бомби, кой нор­мален човек би я харесал и би заб­равил това. Тук наис­тина става дума за лудост от мефис­тофел­ски бяс. Във филма Homeland има един добър диалог между Кери Матисън от ЦРУ и агента на КГБ (заб­равих името на героя), които си говорят на афганис­тан­ско гробище, на което той я е завел нарочно, защото там са пог­ребани жени и деца, избити по нейна заповед с дрон, защото си е мис­лила, че убива голям лидер на „Ал Кайда“). Той й казва: “Раз­ликата между вас и нас е много проста. Вие отивате в някоя страна, сменяте властта и не се интересувате какво става с хората в нея. Ние отиваме в същата страна и строим училища, градим инс­титуции, правим кул­тура…“

Цитатът е от американ­ски филм, про-НАТО и всички евро-атлантически цен­ности.

Бор­бата с коруп­цията е американ­ски инс­т­румент за раз­деляне и владеене на други дър­жави. Това е много ефек­тивно, защото във властта винаги има коруп­ция, а бор­бата с нея раз­чита на завистта на некорум­пираните към корум­пираните и успелите по американ­ски модел. Американ­ците просто я изпол­з­ват, за да бъдат винаги в силна позиция, самите те бидейки корум­пирани. Мисля, че Бъл­гария рязко ще дръпне нагоре, ако спре да се занимава с глупости, отреже САЩ, а елитът й раз­бере, че не коруп­цията, а корум­пираните Щати са най-големият ни проб­лем.

Явор Дач­ков

От „Гласове“

(Заг­лавието и под­заг­лавието са на ЗЕМЯ)

България

Икономика

Култура

Спорт

Каляри взе талант на Локомотив (Пловдив)

Фут­болис­тът на Локомотив (Плов­див) Иван Сулев осъщес­тви тран­с­фер в Италия. Според инфор­мацията на „Calciocasteddu“ той е под­писал с втородив…

Прочети още:

Loading...

Свят

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Байдън отказа на Зеленски ракети с голям обсег

Украинските власти претърсиха домовете набившия вътрешен министър Аваков и на милиардера Коломойски

Президен­тът на САЩ Джо Бай­дън каза, че ня…

Прочети още:

Loading...

Земеделие