Абонирайте се за ЗЕМЯ. Време е!

Уважаеми читателю, в края и на тази година се обръщаме към теб с призив да се абонираш отново за нашия вес­т­ник за идната 2018 година. Номерът ни е 21, и за раз­лика от номерата в бюлетините на политиците, с него грешка няма да нап­равиш! С теб сме преминавали през хубави дни, през гор­чивината и нес­п­равед­ливостта, през свет­лината на нови надежди, които ни дават сили. Но нали това е кръгов­ратът на живота!

ЗЕМЯ не е само печатен продукт, тя е преди всичко кауза и мисия! ЗЕМЯ носи многооб­разна инфор­мация за бъл­гар­с­ката и световна политика, за новия многополюсен свят и приятел­с­ките на нашия народ дър­жави и народи на Русия и Китай, обек­тивни сме по актуал­ните социални теми, не пес­тим истини, не робуваме на опорни точки и наложени отвън ман­три. ЗЕМЯ е вес­т­никът на свобод­ното слово, на социал­ната, кооператив­ната, репуб­ликан­с­ката каузи, на истин­с­кия пат­риотизъм.

Нашият вес­т­ник е този, който най-непоколебимо и категорично носи положител­ните традиции на бъл­гар­с­ката лява пуб­лицис­тика, но има и способ­ността да се обновява, да бъде близо до своя читател. ЗЕМЯ е пат­риотич­ният и социал­ният вес­т­ник, вес­т­никът на обик­новения човек, който живее реал­ният живот в Бъл­гария – тази, за която милеем, и която обичаме. Ние не можем да тър­пим и приемаме нес­п­равед­ливостта, лъжата, злоупот­ребата с власт, дебелокожието пред хор­с­ките проб­леми. Поемали сме удари от самозаб­равили се влас­т­ници и нагли мес­тни феодали, не се харес­ваме на гос­подата на задокеан­ски хранилки. Не ни е страх, продъл­жаваме нап­ред! И се гор­деем с това — значи сме твоят вес­т­ник, бъл­гарино. И това е нашата най-голяма наг­рада!

И друг път сме го каз­вали: Със ЗЕМЯ читателят е по-силен, както и ЗЕМЯ е по-силна със своите читатели!

Абонирай се, уважаеми читателю. Вяр­ваме, че имаме още много път заедно през 2018-а и през след­ващите години!

ЗЕМЯ